اعلام مهلت مشخص برای ثبت نمرات تمام دروس/

بخشنامه جدید اعلام نمرات، قفل نمرات، بررسی اعتراض به نمرات دانشگاه پیام نور

پیام نورنا : دانشگاه پیام نور برای ثبت نمرات پایان ترم، نمرات دروس عملی، اعلام نمرات، رسیدگی به اعتراضات امتحانات پایان ترم مهلت مشخصی اعلام کرد / مهلت مشخص برای ثبت نمرات پروژه، سمینار، کارورزی، کارآموزی

به گزارش پیام نورنا (PNUNA.COM) : سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور با ابلاغ بخشنامه ای (+اینجا) به روسای مراکز استانی پیام نور، برای ثبت نمرات پایان ترم، نمرات دروس عملی، اعلام نمرات، رسیدگی به اعتراضات امتحانات پایان ترم مهلت مشخصی اعلام کرد.

با توجه تدوین و معرفی منابع آموزشی مطابق با سرفصل های مصوب شواریعالی برنامه ریزی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و برگزاری آزمون های متمرکز تلاش شده تا آموزش در دانشگاه پیام نور از اعتبار لازم برخوردار باشد، لذا رعایت مواردی چون دقت در برگزاری آزمون ها، اعلام به موقع و صیانت از نمرات دانشجویان یک ضرورت اجتناب ناپذیر است. لذا در راستای ساماندهی امور و تفویض اختیار موارد زیر در خصوص اعلام نمرات، بررسی درخواست تجدیدنظر نمره و سایر موارد مربوط، موارد زیر جهت اجرا ابلاغ می گردد.

1- حداکثر فرصت ثبت نمرات دروس پروژه، سمینار، تمرین دبیری، کارورزی، کارآموزی، عملیات صحرایی و کار در عرصه که مطابق آیین نامه آموزشی دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد به تشخیص استاد، تکمیل فعالیت های آموزشی و پژوهشی آنها، به بیش از یک نیمسال تحصیلی زمان نیاز دارد، حداکثر تا پایان نیمسال بعد است و در این خصوص به شرح جدول زیر اقدام می شود.

شرح حداکثر مهلت اعلام نمره
درس ناتمام انتخاب شده در نیمسال اول تا تاریخ 30 خرداد سال بعد
درس ناتمام انتخاب شده در نیمسال دوم تا تاریخ 30 مهر سال بعد
درس ناتمام انتخاب شده در دوره تابستان تا تاریخ پایان اسفند همان سال
پیام نورنا :: PNUNA.COM

 

مراکز و واحدها موظف هستند مراتب را به دانشجویان و مدرسان مربوط اطلاع رسانی به موقع کرده و پس از سپری شدن مهلت مذکور، به صورت خودکار سامانه گلستان نسبت به درج غیبت برای دانشجویان فاقد نمره عمل نموده و دانشجو ملزم به انتخاب مجدد درس می باشد.

2- کد درس های مشمول بند 1 باید حداکثر تا پایان مهر ماه 95 از طرف بخش های علمی مشخص و پس از بررسی دفتر برنامه ریزی آموزشی و دفتر تحصیلات تکمیلی در سامانه گلستان اعمال می شود.

3- نمرات دروس تشریحی باید ظرف مدت ده روز پس از برگزاری امتحان در سامانۀ گلستان ثبت شود. روسای مراکز و واحدها موظف به پیگیری مجددانه در این خصوص هستند.

4- مرکز سنجش و آزمون موظف است حداکثر تا 48 ساعت کاری پس از برگزاری امتحانات تستی نسبت به اعلام نمرات آنها در سامانه گلستان اقدام نماید.

5- آخرین مهلت اعتراض دانشجویان به سوالات تستی حداکثر 72 ساعت از اعلام نمره در سامانه گلستان یا پورتال مرکز سنجش و آزمون بوده و حداکثر ده روز پس از برگزاری این امتحانات این مرکز باید نسبت به بررسی اعتراضات و اعمال آن در سامانه گلستان اقدام نماید.

6- حداکثر هفت روز پس از اعلام نمرات تشریحی و عملی، دانشجو حق اعتراض به نمره در سامانه گلستان را دارد.

7- مدرس مؤظف است پس از ثبت اعتراض حداکثر ظرف مدت هفت روز نسبت به بررسی آنها و درخواست های تجدید نظر ثبت شده دانشجویان در سامانۀ گلستان اقدام و نسبت به نهایی کردن نمرات تشریحی و عملی اقدام نماید و پاسخ دانشجو نیز در سامانه‌ی گلستان از طرف مدرس درج شود.

توضیح: در صورت عدم رسیدگی به موارد ذکر شده در این بند، ضمن تذکر به مدرس مدعو، رئیس مرکز /واحد باید در خصوص ادامه همکاری مدرس تصمیم گیری نموده و همچنین در مورد اعضای هیات علمی دانشگاه پیام نور موارد فوق در تمدید قرارداد، اعطای پایه استحقاقی و تبدیل وضعیت آنها بصورت جدی لحاظ گردد.

8- نمرات دانشجویان پس از طی شدن مراحل مندرج در بندهای 4 تا 7 از طرف آموزش مراکز و واحدها قفل آموزش شود. سامانه گلستان به نحوی تنظیم خواهد شد که در زمان قانونی اعتراض دانشجو و بررسی توسط استاد (حداکثر 14 روز کاری) امکان ثبت قفل آموزش از طرف مراکز و واحدها مقدور نباشد.

9- پس از نهایی شدن و قفل نمرات از طرف آموزش به هیچ وجه امکان تغییر نمرات نمی باشد و هر گونه تغییر و باز کردن قفل نمرات تخلف محسوب گردیده و طبق مقررات رفتار خواهد شد.

10- در موارد استثنایی حداکثر پس از دو ماه از اعلام نمره چنانچه مدرسی بصورت مکتوب، مستدل و صریح اعلام نماید در اعلام نمره تشریحی دانشجو اشتباهی رخ داده و حقی از دانشجو تضییع شده و اوراق امتحانی دانشجو را که نشان دهنده این موضوع است، ارائه کند شورای آموزشی استان با ارجاع رئیس استان، اجازه دارد با بررسی کارشناسی در صورتی که تشخیص دهد حقی از دانشجو تضییع شده است، نسبت به تغییر نمره اقدام نماید. با توجه به اهمیت و حساسیت موضوع ابلاغ تغییر نمره منحصراً با امضای رئیس استان نافذ و اجرایی است. تاکید می شود پس از گذشت بیش از دو ماه از اعلام نمره، شورای آموزشی استان اختیار تغییر نمره را نداشته و نمره قطعی است و از مکاتبه با سازمان مرکزی در این خصوص خودداری شود.

11- با رعایت مفاد بند 10، کاربر ارشد استان با ابلاغ رای شورای آموزشی با امضای رئیس استان نسبت به تغییر نمره دانشجو در سامانه گلستان اقدام نموده و مدارک و مستندات مربوط را نگهداری تا به سهولت در اختیار ناظران و بازرسان اعزامی قرار گیرد. گزارش اقدامات انجام شده باید بطور کتبی از طرف مدیر آموزش استان به مدیر دفتر نظارت و ارزیابی استان ارسال گردد.

12- مدیر نظارت و ارزیابی استان موظف است بصورت ماهانه از طریق گزارش 285 و 291 سامانه گلستان نسبت به بررسی تغییر نمرات دانشجویان مراکز و واحدهای تابعه اقدام نموده و اجرای دقیق این دستورالعمل را بررسی و گزارش امر را به رئیس استان ارسال نماید تا وفق مقررات اقدام شود.

13- حداکثر تا ده روز پس از پایان امتحانات باید نتیجه کمیته انضباطی بدوی و تجدیدنظر در خصوص نمرات دانشجویان نهایی شده و در سامانه گلستان ثبت گردد.

14- روسای استان ها موظف هستند ماهانه از طریق گزارش های 34، 193 و 199 سامانه گلستان نسبت به بررسی تعداد و وضعیت نمرات اعلام نشده مراکز و واحدها تابعه اقدام و در خصوص تعیین تکلیف نمرات اعلام نشده تدابیر لازم را اتخاذ نمایند.

15- نمرات اعلام شده هر نیمسال برای تمامی مقاطع تحصیلی به استثنای موارد مندرج در بند یک از طرف سازمان مرکزی به شرح زیر قفل نهایی سراسری می شود و پس از مهلت مقرر در جدول ذیل امکان تغییر هیچ نمره ای وجود ندارد. لازم است در اعلام به موقع نمرات توسط مسئولین مراکز و واحدها و همچنین رئیس استان اقدام به موقع انجام پذیرد.

شرح زمان
مهلت اعمال قفل نهایی سراسری نمرات اعلام شده نیمسال اول از طرف سازمان مرکزی 30 اردیبهشت ماه هر سال
مهلت اعمال قفل نهایی سراسری نمرات اعلام شده نیمسال دوم از طرف سازمان مرکزی 20 مهر ماه هر سال
مهلت اعمال قفل نهایی سراسری نمرات اعلام شده دوره تابستان از طرف سازمان مرکزی 30 آبان ماه هر سال
پیام نورنا :: PNUNA.COM

 

16 – مرکز سنجش و آزمون دانشگاه موظف است بر روند اعلام نمرات دانشجویان نظارت و گزارش و ارزشیابی خود را در خصوص عملکرد استان ها در این خصوص به معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه بصورت مستمر اعلام دارد. گزارشات واصله در این خصوص در ارزیابی عملکرد استان ها موثر واقع خواهد شد.

همچنین این بخشنامه برای اجرایی شدن به روسای مراکز استانی، روسای بخش های علمی، مدیران کل حوزه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی، مدیر کل نظارت و ارزیابی، رئیس مرکز تحصیلات تکمیلی، مدیرکل دفتر هماهنگی مراکز بین الملل رونوشت شده است و اجرای آن الزامی می باشد.

 

مشاهده بخشنامه جدید اعلام نمرات، قفل نمرات، بررسی اعتراض به نمرات دانشگاه پیام نور – کلیک کنید

 مطالب مرتبط :
Share داغ کن - کلوب دات کام 
کلید واژه ها :

نظرات کاربران

صفحات نظرات :
 1. نویسنده دیدگاه : اعتراض - در تاریخ : 12 بهمن 1395

  سلام.ایا الان برای تغییر نمره ی عملی سایت بسته شده؟اگر اعتراض کنم امکانش هست بعد از رسیدگی به اعتراض استاد بتوونه نمرمو درست کنه؟

  پاسخ دپارتمان پشتیبانی در تاريخ 12 بهمن 1395 :

  سلام
  خیر باز هست و قابل تغییر

 2. نویسنده دیدگاه : آرش - در تاریخ : 12 بهمن 1395

  سلام خدا قوت
  الان17 روز از تاریخ امتحانی که به صورت(تستی و تشریحی) بوده گذشته ولی نمره تشریحی هنوز وارد نشده!!!
  تکلیف چیه؟
  نیاز به پیگیری خود دانشجو هست یا نه؟
  یه دنیا ممنووون…

  پاسخ دپارتمان پشتیبانی در تاريخ 13 بهمن 1395 :

  سلام
  خیر طبیعی هست. صبور باشید تا از طرف استادتان نمره ثبت شود

 3. نویسنده دیدگاه : اعتراض - در تاریخ : 12 بهمن 1395

  پس چرا دانشگاه ما میگه بستست؟؟!!!باید چیکار کنم؟لطفا راهنمایی کنید؟

  پاسخ دپارتمان پشتیبانی در تاريخ 13 بهمن 1395 :

  بخشنامه رو بهشون نشون بدید

 4. نویسنده دیدگاه : حسین - در تاریخ : 13 بهمن 1395

  با سلام، طبق بخش نامه یعنی نمرات عملی وارد نشده ترم اول 95-96 تا 30 اردیبهشت سال بعد (96) قابل ثبت شدن هست؟

  پاسخ دپارتمان پشتیبانی در تاريخ 13 بهمن 1395 :

  سلام
  بله

 5. نویسنده دیدگاه : محمد صال - در تاریخ : 24 بهمن 1395

  با سلام ایا بعد از نهایی شدن نمره درس عملی امکان تغیر دادن ان توسط استاد وجود دارد؟

  پاسخ دپارتمان پشتیبانی در تاريخ 24 بهمن 1395 :

  سلام
  اگر نمره توسط مرکزتان ثبت قطعی شده باشد خیر

 6. نویسنده دیدگاه : فرزانه - در تاریخ : 25 بهمن 1395

  سلام من دانشجوی ترم اخرم کارشناسی هستم این ترم تمام دروسم قبول شدم فقط مونده پروژم که هنوز اماده نیست تا کی وقت دارم پروژم تحویل استاد بدم اگه بمونه ترم بعد بایه شهریه ثابت وشهریه پروژم رودوباره واریزکنم

  پاسخ دپارتمان پشتیبانی در تاريخ 26 بهمن 1395 :

  سلام
  خبر بالا رو مطالعه کنید نوشته شده است

 7. نویسنده دیدگاه : فرزانه - در تاریخ : 26 بهمن 1395

  سلام ادامه سوالی که پرسیده بودم پس چرااستادوکارشناس گروه به من گفتن تا اخربهمن وقت داری پروژه روتحویل بدم واگه بمونه حتی یکم اسفن تحویلش بدم باید شهریه ثابت وشهریه متغییر روبدم اونم کلی خواهش کردم که این وقت روبهم دادن

  پاسخ دپارتمان پشتیبانی در تاريخ 27 بهمن 1395 :

  سلام
  بخشنامه بالا رو به ایشون نشان دهید

 8. نویسنده دیدگاه : رضا -ع - در تاریخ : 24 فروردین 1396

  ارشدحسابداری هستم قبلا 30 جزءقرآن راانتخاب واحدنمودم ودرامتحان پایان ترم این درس غائب بودم وهم اکنون 32واحدپاس نمودم ازنظر دانشگاه فارغ التحصیلم

  پاسخ دپارتمان پشتیبانی در تاريخ 24 فروردین 1396 :

  مشکلی ندارد بله

 9. نویسنده دیدگاه : معصومه - در تاریخ : 10 اردیبهشت 1396

  سلام. من ترم قبل درس کارآموزی را گرفتم و استاد دو هفته پیش نمره کارآموزی من را وارد کرد ولی هنوز نمره من تایید نشده باید چیکار کنم؟ در ضمن من ترم قبل درسم را تمام کردم.

  پاسخ دپارتمان پشتیبانی در تاريخ 12 اردیبهشت 1396 :

  سلام
  تایید نمرات دست مرکزتان می باشد. از امور نمرات مرکزتان پیگیری کنید تا تایید کنند

 10. نویسنده دیدگاه : ر-ع - در تاریخ : 18 اردیبهشت 1396

  ارشدحسابداری هستم ودانشجوی آموزش محور ،چگونگی ونحوه ارائه درس سمینار برایم توضیح بدهید
  آیالازم است درس سمینارادردانشگاه حضوری انجام دهیم یابصورت عملی هم میشود تهیه وارائه داد

  پاسخ دپارتمان پشتیبانی در تاريخ 19 اردیبهشت 1396 :

  سلام
  این موضوع رو باید با استادتان هماهنگ کنید دوست عزیز

 11. نویسنده دیدگاه : مینا - در تاریخ : 19 اردیبهشت 1396

  سلام خواهش میکنم یه جوابه درست به من بدید دانشگاه روشن توضیح نمیده من اخرین درسی که این ترم مونده و برداشتمش درس ورزش یک هست و امتحانش بیسته خرداده حالا من تاریخ فراغت از نحصیلم برام خیلی مهمه چون میخام یه ازمون استخدامی شرکت کنم از نظر شما مشاور عزیز نمره ی من بعد از بیست خرداد کی ثبت قطعی میشه و تاریخ فراغت از تحصیله من تقریبا کی میشه ؟؟؟

  پاسخ دپارتمان پشتیبانی در تاريخ 19 اردیبهشت 1396 :

  سلام
  ثبت قطعی نمره دست مرکزتان هست دوست عزیز

 12. نویسنده دیدگاه : مینا - در تاریخ : 19 اردیبهشت 1396

  سلام پشتیبان عزیز وقتی شروع به انجام کارایه فارغ التحصیلی بکنم چقد طول میکشه مدرکش بیاد نمیشه زودتر خودم برم استان که سریعتر بدنش

  پاسخ دپارتمان پشتیبانی در تاريخ 20 اردیبهشت 1396 :

  سلام
  بین 2 الی 4 ماه معمولا. خیر نمی شود.

 13. نویسنده دیدگاه : مینا - در تاریخ : 19 اردیبهشت 1396

  یه سوال دیگه پشتیبان عزیز من یه تمن بدهکارم به دانشگاه اگه همزمان با کارایه فارغ التحصیلیم برم قسط بندیش کنم گواهی موقتمو میدن واقعا نمیدونم چکار کنم

  پاسخ دپارتمان پشتیبانی در تاريخ 20 اردیبهشت 1396 :

  سلام
  قسط بندی نداره و باید به صورت کامل پرداخت کنید تا بتوانید کارهای فارغ التحصیلی رو انجام بدید

 • نظراتی که به پیشرفت و تعمیق بحث کمک می کنند در مدت کوتاهی پس از دریافت به نظر دیگر بینندگان می رسد .
 • نظرات حاوی الفاظ رکیک، توهین، شماره تلفن و موبایل، آدرس ایمیل، عقاید سیاسی، نام بردن از مسئولین و امثالهم تایید نمی شود.
 • از نوشتن دیدگاهایتان با حروف فینگلیش جدا" خودداری کنید .
 • پاسخ های پشتیبان های سایت به رنگ سبز نمایش داده می شود . مسئولیت نظرات دیگران بر عهده ما نمی باشد.
 • قبل از ارسال هر گونه سوال ، در جستجوگر پيشرفته سايت ، سوال خود را جستجو كنيد . سوالات تكراري پاسخ داده نمي شوند و حذف مي شوند


 • قوانين و آيين نامه هاي دانشگاه پيام نور
 • راهنما و آموزش هاي تصويري براي دانشجويان

خبر های ویژه دانشگاه پیام نور

4 خرداد 1396 | کد خبر : 54816

آموزش تصویری دریافت کارت ورود به جلسه

کارت ورود به جلسه امتحانات نیمسال دوم 96-95 پیام نور فعال شد

کارت ورود به جلسه امتحانات نیمسال دوم 96-95 پیام نور فعال شد

پیام نورنا : کارت ورود به جلسه امتحانات نیمسال دوم 96-95 پیام نور فعال شد / به همراه داشتن کارت آزمون ( گزارش 428) و کارت دانشجویی الزامی می باشد / گزارش 428 سیستم گستان پیام نور

1 خرداد 1396 | کد خبر : 49467

اختصاصی پیام نورنا /

دانلود برنامه امتحانات نیمسال دوم 96-95 پیام نور / بروز شده در 1 خرداد 96

دانلود برنامه امتحانات نیمسال دوم 96-95 پیام نور / بروز شده در 1 خرداد 96

پیام نورنا : برنامه امتحانات نیمسال دوم 96-95 پیام نور از طریق سایت پیام نورنا برای دانشجویان تهیه و قابل دریافت شد / شامل تمامی مقاطع تحصیلی

31 اردیبهشت 1396 | کد خبر : 54528

اختصاصی پیام نورنا/

لیست امتحانات کتاب باز (open book) در نیمسال دوم 96-95 پیام نور

لیست امتحانات کتاب باز (open book) در نیمسال دوم 96-95 پیام نور

پیام نورنا : لیست عناوین دروسی که بخشی از سوالات یا تمامی آزمون پایان ترم آن درس به صورت کتاب باز در امتحانات نیمسال دوم 96-95 دانشگاه پیام نور برگزار می شود.

24 اردیبهشت 1396 | کد خبر : 54112

حذف اضطراری دیگر در دانشگاه پیام نور وجود ندارد / حذف درس به روش دیگر

حذف اضطراری دیگر در دانشگاه پیام نور وجود ندارد / حذف درس به روش دیگر

پیام نورنا : با توجه به این‌که اگر دانشجو در جلسه امتحان شرکت نکند برای او غیبت موجه غیر‌پزشکی محسوب می‌شود، دیگر حذف اضطراری وجود ندارد.

17 اردیبهشت 1396 | کد خبر : 21267

نمره قبولی دروس در دانشگاه پیام نور چند است؟

نمره قبولی دروس در دانشگاه پیام نور چند است؟

پایگاه خبری دانشجویان پیام نور (پیام نورنا) : به دلیل سوالات بسیار زیاد نمره قبولی دروس در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور توسط پیام نورنا اعلام شد.

7 اردیبهشت 1396 | کد خبر : 49408

دانلود لیست ارائه دروس و منابع درسی نیمسال دوم 96-95 پیام نور

دانلود لیست ارائه دروس و منابع درسی نیمسال دوم 96-95 پیام نور

پیام نورنا : لیست ارائه دروس و منابع درسی نیمسال دوم 96-95 پیام نور برای دانلود قرار داده شده است/ این لیست به صورت خودکار آپدیت می شود.

7 اردیبهشت 1396 | کد خبر : 17621

نحوه اطلاع از تستی یا تشریحی بودن و حذفیات دروس در امتحانات پایان ترم پیام نور

نحوه اطلاع از تستی یا تشریحی بودن و حذفیات دروس در امتحانات پایان ترم پیام نور

پایگاه خبری دانشجویان پیام نور (پیام نورنا) : با توجه به تغییرات پیش آمده در خصوص برگزاری نحوه امتحانات پایان ترم ، تستی – تشریحی بودن امتحانات و حذفیات دروس دانشگاه پیام نور در لیست منابع هر رشته برای هر درس اعلام می شود.

ابزارهای سایت

ارتباط تلفنی: فقط جهت ارتباط مراکز پیام نور و سفارش تبلیغات
ارتباط با ما
شماره های اعلام شده فقط جهت ارتباط مراکز پیام نور و سفارش تبلیغات می باشد و به هیچ عنوان جوابگوی سوالات آموزشی شما نیست

تبلیغات متنی

» تبليغات متني شما در پيام نورنا
با بازديد مناســـب و بــازدهي عالي
» بهبود سطح دانشجویان پیام نور
کمک به دانشجویان پیام نور برای رفع مشکلات خود
گپ و گفتگو - خاطرات دانشجویی - دانستنی های پیام نوری و ...
»بهبود رتبه سایت شما در نتایج جستجوی گوگل
» مشاوره و انجام پایان نامه | مشاوره و انجام رساله
مشاوره و انجام پایان نامه ارشد | تبدیل پایان نامه به کتاب
» انجام مقاله ISI و ISC | پذیرش مقاله ISI و ISC
چاپ مقاله ISI و ISC | ویرایش مقاله ISI و ISC
» دانلود نمونه سوالات استخدامی و ارائه آخرین اخبار استخدامی کشور
» خرید اینترنتی کتاب
» ارایه دهنده خدمات ترجمه تخصصی به 32 زبان
» مرجع دانلود پژوهش های دانشجویی
دانلود مقاله – دانلود پایان نامه
» ترجمه مقاله و متون تخصصی در سایت ترجمه گستر
سفارش ترجمه آنلاین انگلیسی و فارسی
» فروش بک لینک
» نمونه سوالات دانشگاه پیام نور
به همراه پاسخــــــــنامه
شامل آزمون نیمسال های مختلف دانشگاه پیام نور
تفکیک شده به صورت رشتـــــــــــه ای

تلگرام اخبار پیام نور
Goto Top