اعلام مهلت مشخص برای ثبت نمرات تمام دروس/

بخشنامه جدید اعلام نمرات، قفل نمرات، بررسی اعتراض به نمرات دانشگاه پیام نور

پیام نورنا : دانشگاه پیام نور برای ثبت نمرات پایان ترم، نمرات دروس عملی، اعلام نمرات، رسیدگی به اعتراضات امتحانات پایان ترم مهلت مشخصی اعلام کرد / مهلت مشخص برای ثبت نمرات پروژه، سمینار، کارورزی، کارآموزی

به گزارش پیام نورنا (PNUNA.COM) : سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور با ابلاغ بخشنامه ای (+اینجا) به روسای مراکز استانی پیام نور، برای ثبت نمرات پایان ترم، نمرات دروس عملی، اعلام نمرات، رسیدگی به اعتراضات امتحانات پایان ترم مهلت مشخصی اعلام کرد.

با توجه تدوین و معرفی منابع آموزشی مطابق با سرفصل های مصوب شواریعالی برنامه ریزی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و برگزاری آزمون های متمرکز تلاش شده تا آموزش در دانشگاه پیام نور از اعتبار لازم برخوردار باشد، لذا رعایت مواردی چون دقت در برگزاری آزمون ها، اعلام به موقع و صیانت از نمرات دانشجویان یک ضرورت اجتناب ناپذیر است. لذا در راستای ساماندهی امور و تفویض اختیار موارد زیر در خصوص اعلام نمرات، بررسی درخواست تجدیدنظر نمره و سایر موارد مربوط، موارد زیر جهت اجرا ابلاغ می گردد.

1- حداکثر فرصت ثبت نمرات دروس پروژه، سمینار، تمرین دبیری، کارورزی، کارآموزی، عملیات صحرایی و کار در عرصه که مطابق آیین نامه آموزشی دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد به تشخیص استاد، تکمیل فعالیت های آموزشی و پژوهشی آنها، به بیش از یک نیمسال تحصیلی زمان نیاز دارد، حداکثر تا پایان نیمسال بعد است و در این خصوص به شرح جدول زیر اقدام می شود.

شرح حداکثر مهلت اعلام نمره
درس ناتمام انتخاب شده در نیمسال اول تا تاریخ 30 خرداد سال بعد
درس ناتمام انتخاب شده در نیمسال دوم تا تاریخ 30 مهر سال بعد
درس ناتمام انتخاب شده در دوره تابستان تا تاریخ پایان اسفند همان سال
پیام نورنا :: PNUNA.COM

 

مراکز و واحدها موظف هستند مراتب را به دانشجویان و مدرسان مربوط اطلاع رسانی به موقع کرده و پس از سپری شدن مهلت مذکور، به صورت خودکار سامانه گلستان نسبت به درج غیبت برای دانشجویان فاقد نمره عمل نموده و دانشجو ملزم به انتخاب مجدد درس می باشد.

2- کد درس های مشمول بند 1 باید حداکثر تا پایان مهر ماه 95 از طرف بخش های علمی مشخص و پس از بررسی دفتر برنامه ریزی آموزشی و دفتر تحصیلات تکمیلی در سامانه گلستان اعمال می شود.

3- نمرات دروس تشریحی باید ظرف مدت ده روز پس از برگزاری امتحان در سامانۀ گلستان ثبت شود. روسای مراکز و واحدها موظف به پیگیری مجددانه در این خصوص هستند.

4- مرکز سنجش و آزمون موظف است حداکثر تا 48 ساعت کاری پس از برگزاری امتحانات تستی نسبت به اعلام نمرات آنها در سامانه گلستان اقدام نماید.

5- آخرین مهلت اعتراض دانشجویان به سوالات تستی حداکثر 72 ساعت از اعلام نمره در سامانه گلستان یا پورتال مرکز سنجش و آزمون بوده و حداکثر ده روز پس از برگزاری این امتحانات این مرکز باید نسبت به بررسی اعتراضات و اعمال آن در سامانه گلستان اقدام نماید.

6- حداکثر هفت روز پس از اعلام نمرات تشریحی و عملی، دانشجو حق اعتراض به نمره در سامانه گلستان را دارد.

7- مدرس مؤظف است پس از ثبت اعتراض حداکثر ظرف مدت هفت روز نسبت به بررسی آنها و درخواست های تجدید نظر ثبت شده دانشجویان در سامانۀ گلستان اقدام و نسبت به نهایی کردن نمرات تشریحی و عملی اقدام نماید و پاسخ دانشجو نیز در سامانه‌ی گلستان از طرف مدرس درج شود.

توضیح: در صورت عدم رسیدگی به موارد ذکر شده در این بند، ضمن تذکر به مدرس مدعو، رئیس مرکز /واحد باید در خصوص ادامه همکاری مدرس تصمیم گیری نموده و همچنین در مورد اعضای هیات علمی دانشگاه پیام نور موارد فوق در تمدید قرارداد، اعطای پایه استحقاقی و تبدیل وضعیت آنها بصورت جدی لحاظ گردد.

8- نمرات دانشجویان پس از طی شدن مراحل مندرج در بندهای 4 تا 7 از طرف آموزش مراکز و واحدها قفل آموزش شود. سامانه گلستان به نحوی تنظیم خواهد شد که در زمان قانونی اعتراض دانشجو و بررسی توسط استاد (حداکثر 14 روز کاری) امکان ثبت قفل آموزش از طرف مراکز و واحدها مقدور نباشد.

9- پس از نهایی شدن و قفل نمرات از طرف آموزش به هیچ وجه امکان تغییر نمرات نمی باشد و هر گونه تغییر و باز کردن قفل نمرات تخلف محسوب گردیده و طبق مقررات رفتار خواهد شد.

10- در موارد استثنایی حداکثر پس از دو ماه از اعلام نمره چنانچه مدرسی بصورت مکتوب، مستدل و صریح اعلام نماید در اعلام نمره تشریحی دانشجو اشتباهی رخ داده و حقی از دانشجو تضییع شده و اوراق امتحانی دانشجو را که نشان دهنده این موضوع است، ارائه کند شورای آموزشی استان با ارجاع رئیس استان، اجازه دارد با بررسی کارشناسی در صورتی که تشخیص دهد حقی از دانشجو تضییع شده است، نسبت به تغییر نمره اقدام نماید. با توجه به اهمیت و حساسیت موضوع ابلاغ تغییر نمره منحصراً با امضای رئیس استان نافذ و اجرایی است. تاکید می شود پس از گذشت بیش از دو ماه از اعلام نمره، شورای آموزشی استان اختیار تغییر نمره را نداشته و نمره قطعی است و از مکاتبه با سازمان مرکزی در این خصوص خودداری شود.

11- با رعایت مفاد بند 10، کاربر ارشد استان با ابلاغ رای شورای آموزشی با امضای رئیس استان نسبت به تغییر نمره دانشجو در سامانه گلستان اقدام نموده و مدارک و مستندات مربوط را نگهداری تا به سهولت در اختیار ناظران و بازرسان اعزامی قرار گیرد. گزارش اقدامات انجام شده باید بطور کتبی از طرف مدیر آموزش استان به مدیر دفتر نظارت و ارزیابی استان ارسال گردد.

12- مدیر نظارت و ارزیابی استان موظف است بصورت ماهانه از طریق گزارش 285 و 291 سامانه گلستان نسبت به بررسی تغییر نمرات دانشجویان مراکز و واحدهای تابعه اقدام نموده و اجرای دقیق این دستورالعمل را بررسی و گزارش امر را به رئیس استان ارسال نماید تا وفق مقررات اقدام شود.

13- حداکثر تا ده روز پس از پایان امتحانات باید نتیجه کمیته انضباطی بدوی و تجدیدنظر در خصوص نمرات دانشجویان نهایی شده و در سامانه گلستان ثبت گردد.

14- روسای استان ها موظف هستند ماهانه از طریق گزارش های 34، 193 و 199 سامانه گلستان نسبت به بررسی تعداد و وضعیت نمرات اعلام نشده مراکز و واحدها تابعه اقدام و در خصوص تعیین تکلیف نمرات اعلام نشده تدابیر لازم را اتخاذ نمایند.

15- نمرات اعلام شده هر نیمسال برای تمامی مقاطع تحصیلی به استثنای موارد مندرج در بند یک از طرف سازمان مرکزی به شرح زیر قفل نهایی سراسری می شود و پس از مهلت مقرر در جدول ذیل امکان تغییر هیچ نمره ای وجود ندارد. لازم است در اعلام به موقع نمرات توسط مسئولین مراکز و واحدها و همچنین رئیس استان اقدام به موقع انجام پذیرد.

شرح زمان
مهلت اعمال قفل نهایی سراسری نمرات اعلام شده نیمسال اول از طرف سازمان مرکزی 30 اردیبهشت ماه هر سال
مهلت اعمال قفل نهایی سراسری نمرات اعلام شده نیمسال دوم از طرف سازمان مرکزی 20 مهر ماه هر سال
مهلت اعمال قفل نهایی سراسری نمرات اعلام شده دوره تابستان از طرف سازمان مرکزی 30 آبان ماه هر سال
پیام نورنا :: PNUNA.COM

 

16 – مرکز سنجش و آزمون دانشگاه موظف است بر روند اعلام نمرات دانشجویان نظارت و گزارش و ارزشیابی خود را در خصوص عملکرد استان ها در این خصوص به معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه بصورت مستمر اعلام دارد. گزارشات واصله در این خصوص در ارزیابی عملکرد استان ها موثر واقع خواهد شد.

همچنین این بخشنامه برای اجرایی شدن به روسای مراکز استانی، روسای بخش های علمی، مدیران کل حوزه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی، مدیر کل نظارت و ارزیابی، رئیس مرکز تحصیلات تکمیلی، مدیرکل دفتر هماهنگی مراکز بین الملل رونوشت شده است و اجرای آن الزامی می باشد.

 

مشاهده بخشنامه جدید اعلام نمرات، قفل نمرات، بررسی اعتراض به نمرات دانشگاه پیام نور – کلیک کنید

 

Share داغ کن - کلوب دات کام 
کلید واژه ها :

نظرات کاربران

صفحات نظرات :
 1. نویسنده دیدگاه : اعتراض - در تاریخ : 12 بهمن 1395

  سلام.ایا الان برای تغییر نمره ی عملی سایت بسته شده؟اگر اعتراض کنم امکانش هست بعد از رسیدگی به اعتراض استاد بتوونه نمرمو درست کنه؟

  پاسخ دپارتمان پشتیبانی در تاريخ 12 بهمن 1395 :

  سلام
  خیر باز هست و قابل تغییر

 2. نویسنده دیدگاه : آرش - در تاریخ : 12 بهمن 1395

  سلام خدا قوت
  الان17 روز از تاریخ امتحانی که به صورت(تستی و تشریحی) بوده گذشته ولی نمره تشریحی هنوز وارد نشده!!!
  تکلیف چیه؟
  نیاز به پیگیری خود دانشجو هست یا نه؟
  یه دنیا ممنووون…

  پاسخ دپارتمان پشتیبانی در تاريخ 13 بهمن 1395 :

  سلام
  خیر طبیعی هست. صبور باشید تا از طرف استادتان نمره ثبت شود

 3. نویسنده دیدگاه : اعتراض - در تاریخ : 12 بهمن 1395

  پس چرا دانشگاه ما میگه بستست؟؟!!!باید چیکار کنم؟لطفا راهنمایی کنید؟

  پاسخ دپارتمان پشتیبانی در تاريخ 13 بهمن 1395 :

  بخشنامه رو بهشون نشون بدید

 4. نویسنده دیدگاه : حسین - در تاریخ : 13 بهمن 1395

  با سلام، طبق بخش نامه یعنی نمرات عملی وارد نشده ترم اول 95-96 تا 30 اردیبهشت سال بعد (96) قابل ثبت شدن هست؟

  پاسخ دپارتمان پشتیبانی در تاريخ 13 بهمن 1395 :

  سلام
  بله

 5. نویسنده دیدگاه : محمد صال - در تاریخ : 24 بهمن 1395

  با سلام ایا بعد از نهایی شدن نمره درس عملی امکان تغیر دادن ان توسط استاد وجود دارد؟

  پاسخ دپارتمان پشتیبانی در تاريخ 24 بهمن 1395 :

  سلام
  اگر نمره توسط مرکزتان ثبت قطعی شده باشد خیر

 6. نویسنده دیدگاه : فرزانه - در تاریخ : 25 بهمن 1395

  سلام من دانشجوی ترم اخرم کارشناسی هستم این ترم تمام دروسم قبول شدم فقط مونده پروژم که هنوز اماده نیست تا کی وقت دارم پروژم تحویل استاد بدم اگه بمونه ترم بعد بایه شهریه ثابت وشهریه پروژم رودوباره واریزکنم

  پاسخ دپارتمان پشتیبانی در تاريخ 26 بهمن 1395 :

  سلام
  خبر بالا رو مطالعه کنید نوشته شده است

 7. نویسنده دیدگاه : فرزانه - در تاریخ : 26 بهمن 1395

  سلام ادامه سوالی که پرسیده بودم پس چرااستادوکارشناس گروه به من گفتن تا اخربهمن وقت داری پروژه روتحویل بدم واگه بمونه حتی یکم اسفن تحویلش بدم باید شهریه ثابت وشهریه متغییر روبدم اونم کلی خواهش کردم که این وقت روبهم دادن

  پاسخ دپارتمان پشتیبانی در تاريخ 27 بهمن 1395 :

  سلام
  بخشنامه بالا رو به ایشون نشان دهید

 8. نویسنده دیدگاه : رضا -ع - در تاریخ : 24 فروردین 1396

  ارشدحسابداری هستم قبلا 30 جزءقرآن راانتخاب واحدنمودم ودرامتحان پایان ترم این درس غائب بودم وهم اکنون 32واحدپاس نمودم ازنظر دانشگاه فارغ التحصیلم

  پاسخ دپارتمان پشتیبانی در تاريخ 24 فروردین 1396 :

  مشکلی ندارد بله

 9. نویسنده دیدگاه : معصومه - در تاریخ : 10 اردیبهشت 1396

  سلام. من ترم قبل درس کارآموزی را گرفتم و استاد دو هفته پیش نمره کارآموزی من را وارد کرد ولی هنوز نمره من تایید نشده باید چیکار کنم؟ در ضمن من ترم قبل درسم را تمام کردم.

  پاسخ دپارتمان پشتیبانی در تاريخ 12 اردیبهشت 1396 :

  سلام
  تایید نمرات دست مرکزتان می باشد. از امور نمرات مرکزتان پیگیری کنید تا تایید کنند

 10. نویسنده دیدگاه : ر-ع - در تاریخ : 18 اردیبهشت 1396

  ارشدحسابداری هستم ودانشجوی آموزش محور ،چگونگی ونحوه ارائه درس سمینار برایم توضیح بدهید
  آیالازم است درس سمینارادردانشگاه حضوری انجام دهیم یابصورت عملی هم میشود تهیه وارائه داد

  پاسخ دپارتمان پشتیبانی در تاريخ 19 اردیبهشت 1396 :

  سلام
  این موضوع رو باید با استادتان هماهنگ کنید دوست عزیز

 11. نویسنده دیدگاه : مینا - در تاریخ : 19 اردیبهشت 1396

  سلام خواهش میکنم یه جوابه درست به من بدید دانشگاه روشن توضیح نمیده من اخرین درسی که این ترم مونده و برداشتمش درس ورزش یک هست و امتحانش بیسته خرداده حالا من تاریخ فراغت از نحصیلم برام خیلی مهمه چون میخام یه ازمون استخدامی شرکت کنم از نظر شما مشاور عزیز نمره ی من بعد از بیست خرداد کی ثبت قطعی میشه و تاریخ فراغت از تحصیله من تقریبا کی میشه ؟؟؟

  پاسخ دپارتمان پشتیبانی در تاريخ 19 اردیبهشت 1396 :

  سلام
  ثبت قطعی نمره دست مرکزتان هست دوست عزیز

 12. نویسنده دیدگاه : مینا - در تاریخ : 19 اردیبهشت 1396

  سلام پشتیبان عزیز وقتی شروع به انجام کارایه فارغ التحصیلی بکنم چقد طول میکشه مدرکش بیاد نمیشه زودتر خودم برم استان که سریعتر بدنش

  پاسخ دپارتمان پشتیبانی در تاريخ 20 اردیبهشت 1396 :

  سلام
  بین 2 الی 4 ماه معمولا. خیر نمی شود.

 13. نویسنده دیدگاه : مینا - در تاریخ : 19 اردیبهشت 1396

  یه سوال دیگه پشتیبان عزیز من یه تمن بدهکارم به دانشگاه اگه همزمان با کارایه فارغ التحصیلیم برم قسط بندیش کنم گواهی موقتمو میدن واقعا نمیدونم چکار کنم

  پاسخ دپارتمان پشتیبانی در تاريخ 20 اردیبهشت 1396 :

  سلام
  قسط بندی نداره و باید به صورت کامل پرداخت کنید تا بتوانید کارهای فارغ التحصیلی رو انجام بدید

 14. نویسنده دیدگاه : ایوب - در تاریخ : 7 خرداد 1396

  با عرض سلام وارزوی قبولی طاعات و عبادات برای شما دوست عزیز

  یه سوال داشتم خدمتتون من دانشجوی ترم اخر برنامه ریزی درسی آموزش محور هستم واین ترم درس سمینار رو با10 واحد دیگر گرفتم سوالم اینه اگه کار عملی که استاد خواستند نتونم تا پایان این ترم اماده کنم تکلیف من چی میشه؟؟یعنی ایا برای ترم بعد باید دوباره ثبت نام کنم وشهریه پرداخت کنم ؟در کل استاد تادکی میتونه نمره درس رو وارد کنه؟؟؟
  بی نهایت ممنون از پاسخگویی تون

  پاسخ دپارتمان پشتیبانی در تاريخ 8 خرداد 1396 :

  سلام
  در خبر بالا زمان پایان ثبت نمرات ذکر شده و اگر نتوانید تا ان تاریخ اماده کنید باید مجددا اخذش کنید.

 15. نویسنده دیدگاه : الهه - در تاریخ : 13 خرداد 1396

  باعرض سلام
  بنابه گفته های بالا منکه پروژه ام رونیمسال اول95-96برداشتم تاتاریخ30خردادامسال وقت دارم تحویل بدم پس چرادانشگاه به من گفت که تا15خردادوقت دارم؟این بخشنامه جدیده؟

  پاسخ دپارتمان پشتیبانی در تاريخ 14 خرداد 1396 :

  سلام
  بله طبق بخشنامه بالا هست.

 16. نویسنده دیدگاه : سحر - در تاریخ : 19 خرداد 1396

  سلام. استاد درس کارگاه من بنا به دلایلی از جمله لجبازی نمره عملی منو صفر رد کرده که البته نمره من این نیست. منم بخاطر امتحاناتم فعلا فرصت پیگیری و مراجعه به آموزش دانشگاه را ندارم. میخواستم بپرسم تا کی فرصت پیگیری دارم؟ یعنی بر طبق این بخشنامه که بالا گذاشتید تا تاریخ 30 مهر فرصت پیگیری دارم؟ البته استادم به عمد برای من نمره صفر ثبت کرده و من میتوانم به دانشگاه ثابت کنم که نمره ولقعی من این نیست. حالا در کل برای پیگیری و تغییر این نمره عملی تا کی مهلت دارم؟

  پاسخ دپارتمان پشتیبانی در تاريخ 19 خرداد 1396 :

  سلام
  بله تا تاریخ اعلام شده فرصت پیگیری دارید ولی خوب سعی کنید زودتر پیگیری کنید

 17. نویسنده دیدگاه : پرویز - در تاریخ : 20 خرداد 1396

  سلام من درspssکه یک واحد تئوری هست و یک واحد عملی نمره عملی ندارم چون کلاس نرفتم میتونم درس تئوری را امتحان بدم و کلاس عملی بعدا شرکت کنم

  پاسخ دپارتمان پشتیبانی در تاريخ 20 خرداد 1396 :

  سلام
  اگر در اطلاعات جامع دانشجویی واحد تئوری و عملی جدا از هم ثبت شده باشند بله می توانید. اگر با هم ثبت شده باشند خیر نمی توانید و کلا حذف می شود

 18. نویسنده دیدگاه : نواب - در تاریخ : 21 خرداد 1396

  سلام من رشته کشاورزی ام درس کاربرد کامپیوتر دراقتصادکشاورزی را امتحان دادم ولی بعداز گذشت 5 روزهنوز برام نمره رد نشده فکر کنم که موقع حضورغیاب امتحان اشتباها جلو اسم کسی دیگر راامضا زدم حالا باید چیکار کنم لطفا راهنمایی کنید. باتشکر

  پاسخ دپارتمان پشتیبانی در تاريخ 21 خرداد 1396 :

  سلام
  اگر جلوی امتحان شما ننوشته “غیبت” یعنی مشکلی نیست و منتظر باشید تا نمره ثبت شود

 19. نویسنده دیدگاه : میلاد - در تاریخ : 24 خرداد 1396

  سلام با تشکر ازتون خواستم بپرسم کار ورزی یا کار اموزی نمره داره و آیا در معدل پایانی تاثیری داره ؟

  پاسخ دپارتمان پشتیبانی در تاريخ 24 خرداد 1396 :

  سلام
  بله
  بله

 20. نویسنده دیدگاه : محمد - در تاریخ : 31 خرداد 1396

  سلام.خداقوت میخواستم بدونم دروسی که نمره عملی و تعوری آنها مشترک است وقتی تو نمره تعوری رد بشیم تکلیفمون چیه؟

  پاسخ دپارتمان پشتیبانی در تاريخ 31 خرداد 1396 :

  سلام
  اگر مشترک هست کلا درس رو دوباره باید اخذ کنید هم عملی و هم نظری

 21. نویسنده دیدگاه : مریم - در تاریخ : 1 تیر 1396

  سلام پشتیبان عزیز اخرین امتحانم که تعداد واحدایه کارشناسیم کامل بشه بیست خرداد بود چند روز بعدش رفتم دانشگاه گفتم به تاریخ فراغت از تحصیلم نیاز دارم اگه میشه جلوشو قفل کنید تا تاریخ فراغت از تحصیلم بیفته خرداد که قبول کردن و جلوشو قفل کردن و بهم گفتن تاریخ فراغت از تحصیلت میشه 24خرداد حالا به نظر شما داخل گواهی موقتمم میزنه 24خرداد ؟یه سوال دیگه امکانش هست درسایی از ترم های دوم سوم بوده باشه که یادشون بره ت قفلش کنن؟

  پاسخ دپارتمان پشتیبانی در تاريخ 2 تیر 1396 :

  سلام
  احتمال زیاد بله همان 24 خرداد زده می شود.
  خودتون می تونید از طریق اطلاعات جامع دانشجویی برای هر ترم رو ببینید که ثبت نهایی شده یا خیر

 22. نویسنده دیدگاه : مهسا - در تاریخ : 2 تیر 1396

  سلام.وقت بخیر..ببخشید تمرین و پژوهش همون پروژس یا فرق دارن.. اگه فرق دارن مهلت ثبت نمره تمرین و پژوهش کی هستش؟رشته شیمی هستم..

  پاسخ دپارتمان پشتیبانی در تاريخ 2 تیر 1396 :

  سلام
  اطلاعی نداریم. از کارشناس رشتتون سوال کنید

 23. نویسنده دیدگاه : احمد - در تاریخ : 2 تیر 1396

  با سلام. من درس پروژه رو دو ترم پیش گرفتم. هنوز پروژه رو تحویل ندادم.تا چه تاریخی استاد میتونه برام نمره وارد کنه؟ توی بخشنامه بالا زده تا آخر خرداد. ولی توی سایت هنوز نمره من رو زده نامشخص. می‌خواستم بپرسم آیا هنوز وقت هست؟

  پاسخ دپارتمان پشتیبانی در تاريخ 2 تیر 1396 :

  سلام
  بر اساس خبر بالا هست. اگر نمره شما ثبت نشده از مسئول امتحانات مرکزتان پیگیری کنید

 24. نویسنده دیدگاه : مریم - در تاریخ : 3 تیر 1396

  سلام،
  درس قواعد فقه 2
  خیلی مشکل بود،چرا برای درسهایی مث زبان تخصصی 2،فرهنگ و تمدن ،و….. چندتا سوال حذف شد،ولی برای ای قواعد فقه 2کاری نمیکنن.

 25. نویسنده دیدگاه : علی - در تاریخ : 6 تیر 1396

  با عرض خسته نباشید
  زمان نهایی برای تایید نمرات تایید نشده در دانشگاه پیام نور چند روز هست آیا خودم می تونم به صورت حضوری به دانشگاه مراجعه و نسبت به تسریع ثبت نهایی نمرات اقدام کنم

  پاسخ دپارتمان پشتیبانی در تاريخ 7 تیر 1396 :

  سلام
  دست عزیز مراکز می باشد ولی بر اساس بخشنامه بالا هست

 26. نویسنده دیدگاه : abolfazl - در تاریخ : 8 تیر 1396

  یعنی من که این ترم نیسمال دوم درس پروژه رو گرفتم تا 30 مهر وقت دارم تحویل بدم؟رفتم دانشگاه چرا میگن تا مرداد و شهریور باید بیارم؟

  پاسخ دپارتمان پشتیبانی در تاريخ 8 تیر 1396 :

  بر اساس بخشنامه بالا می باشد

 27. نویسنده دیدگاه : abolfazl - در تاریخ : 9 تیر 1396

  سوال رو واضح جواب بدین لطفا نه مبهم.میگه برو بخشنامه بالا بخون.
  خوب بخش نامه بالا یه جا نوشته تا پایان نیمسال بعد که میشه حدود دی,یه جا دیگه نوشته تا 30 مهر مهلته.

  پاسخ دپارتمان پشتیبانی در تاريخ 9 تیر 1396 :

  دوست عزیز به صورت واضح نوشته. ما نمیتونیم دوباره کل بخشنامه رو برای شما توضیح بدیم!!

 28. نویسنده دیدگاه : ناشناس - در تاریخ : 10 تیر 1396

  سلام من قصد دارم در تاریخ اعلام شده یعنی 7تیر تا 14 تیر درس معرفی به استاد بردارم خوب نمرات تا قفل نشه نمی تونم این کار رو انجام بدم .نمرات کی قفل میشه خواهشا جواب بدین؟

  پاسخ دپارتمان پشتیبانی در تاريخ 10 تیر 1396 :

  سلام
  قفل نمرات دست مرکزتان هست. به امور امتحانات مرکزتان مراجعه کندی

 29. نویسنده دیدگاه : میلاد - در تاریخ : 18 تیر 1396

  سلام
  من نمره های همه درسام تایید شده ولی هنوز نمره پروژه برام ثبت نشده و نوشته نامشخص، میترسم که دیر بشه، این عادیه به نظر شما؟

  پاسخ دپارتمان پشتیبانی در تاريخ 18 تیر 1396 :

  سلام
  بله عادی هست

 30. نویسنده دیدگاه : ناشناس - در تاریخ : 20 تیر 1396

  سلام قفل شدن نمره یعنی چی؟منظور همون قبول و اعلام شده ای هست که در سیستم گلستان میزنند؟

  پاسخ دپارتمان پشتیبانی در تاريخ 21 تیر 1396 :

  سلام
  بله

 31. نویسنده دیدگاه : محمد - در تاریخ : 23 تیر 1396

  با سلام من 3روز پیش از مرکز بابت اعتراض پرسیدم گفتن سیستم قفل شده نمیتون استید نمره تغیی بدن در حالی که اعتراض من تا امروز بوده ایا این جور چیزی امکان داره

  پاسخ دپارتمان پشتیبانی در تاريخ 23 تیر 1396 :

  سلام
  خیر دیگه اگر مهلتش تمام شده راهی نیست

 32. نویسنده دیدگاه : فرهنگی - در تاریخ : 24 تیر 1396

  سلام
  من به درسی اعتراص زدم و استادم به ان رسیدگی کرد و طی تلفنی که داشتم گفتم که نمره اش رو تغییر داده
  ولی اکنون در کارنامه همان نمره قبل است
  البته هنوز نمره تایید نشده است

  علت این موصوع چیست؟؟؟؟

  پاسخ دپارتمان پشتیبانی در تاريخ 24 تیر 1396 :

  سلام
  احتمالا استاد تغییر نداده. چون اگر تغییر میداد حتما قابل مشاهده بود

 33. نویسنده دیدگاه : سیاوش - در تاریخ : 28 تیر 1396

  سلام درس سمینارترم دوم 95-96برداشتم -پروژه رو تحویل دادم تاحالا نمرو رانذاشتن تاکی مهلت دارن نمره رو ثبت کنن

 34. نویسنده دیدگاه : حسین شیرازی - در تاریخ : 2 مرداد 1396

  با سلام
  با اینکه حدود 1ماه از پایان امتحانات ترم میگذره از 4 درس فقط 1 درس نمرش تایید شده و 3 درس که مجموعاً 9 واحد هستن هنوز تایید نشده با اینکه نمره قبولی گرفتم
  مشکل از کجاست؟ آیا طبیعی میباشد؟

  با سپاس

  پاسخ دپارتمان پشتیبانی در تاريخ 3 مرداد 1396 :

  سلام
  مراکز تعطیل هستند. بعد از تعطیلات تایید می شوند.

 35. نویسنده دیدگاه : م ح - در تاریخ : 3 مرداد 1396

  با سلام. الان داره دوماه از تاریخ امتحان ترم دوم مرکز همدان میگذره هنوز جواب تشریحی نیومده . ما باید تا کی هرروز 5 بار بریم توسایت و منتظر باشیم ؟؟ شاید کسی برنامه ریزی داشته باشه برای دروس ترم بعدی نباید تکلیفش مشخص باشه ؟؟ به مرکز هم گفتیم 34 روز قبل ، گفتن حتما به اساتید میگیم این هفته وارد کنن . ولی انگار صدامون به جایی نرسیده . لطفا رائه طریق فرمایید

  پاسخ دپارتمان پشتیبانی در تاريخ 3 مرداد 1396 :

  سلام
  مراکز تا 13 مردادماه تعطیل هستند. باید صبر کنید بعد از تعطیلات از امور امتحانات مرکزتان پیگیری کنید

 36. نویسنده دیدگاه : مریم - در تاریخ : 15 مرداد 1396

  سلام صدور گواهی موقت چقدر طول میکشه ؟نمیشه زودتر انجام بشه برا کسی که احتیاجش داره

  پاسخ دپارتمان پشتیبانی در تاريخ 15 مرداد 1396 :

  سلام
  حدود 2 الی 4 ماه بستگی به حجم کاری مرکزتان و مرکز استانی شما دارد

 37. نویسنده دیدگاه : دانشجو - در تاریخ : 19 مرداد 1396

  سلام
  نمره درس تربیت بدنی من رو صفر زدن و تایید نهایی هم شده این در حالی هست که من هم در کلاس های عملی و هم امتحان عملی و تئوری درس ، شرکت کردم و نمره تئوریم ۱۹/۵ شد با وجود اینکه اشتباه و سهل انگاری از استاد بوده که نمره عملی رو رد نکرده !!!! من تا کی وقت اعتراض دارم لطفا جواب منو بدین …

  پاسخ دپارتمان پشتیبانی در تاريخ 20 مرداد 1396 :

  سلام
  به مسئول امتحانات مرکزتان مراجعه و موضوع رو پیگیری کنید.
  نگران نباشید حل می شود

 38. نویسنده دیدگاه : مریم - در تاریخ : 22 مرداد 1396

  پشتیبان عزیز من از طریف کنکور وارد پیام نور شدم زشتم کامپیوتر بود بعدش عوضش کردم روانشناسی من فراگیر نیستم من ترم اولم دانش پذیر محسوب میشم یا دانش پذیری مخصوص فراگیرهه؟

  پاسخ دپارتمان پشتیبانی در تاريخ 23 مرداد 1396 :

  خیر دانشپذیری مخصوص فراگیر هست

 39. نویسنده دیدگاه : جواد - در تاریخ : 29 مرداد 1396

  با سلام و خداقوت به دلیل سنگینی بعضی از رشته ها در دروس عملی کارشناسی تقاضای تمدید پروژه این مقطع دارم . با تشکر

 40. نویسنده دیدگاه : mojde - در تاریخ : 7 شهریور 1396

  سلامـ من سمینارمو ترم پیش گرفتم میخواستم ببینم تا کی مهلت ثبت نمرم هست؟؟؟

  پاسخ دپارتمان پشتیبانی در تاريخ 7 شهریور 1396 :

  سلام
  در خبر بالا ذکر شده مطالعه کنید

 • نظراتی که به پیشرفت و تعمیق بحث کمک می کنند در مدت کوتاهی پس از دریافت به نظر دیگر بینندگان می رسد .
 • نظرات حاوی الفاظ رکیک، توهین، شماره تلفن و موبایل، آدرس ایمیل، عقاید سیاسی، نام بردن از مسئولین و امثالهم تایید نمی شود.
 • از نوشتن دیدگاهایتان با حروف فینگلیش جدا" خودداری کنید .
 • پاسخ های پشتیبان های سایت به رنگ سبز نمایش داده می شود . مسئولیت نظرات دیگران بر عهده ما نمی باشد.
 • قبل از ارسال هر گونه سوال ، در جستجوگر پيشرفته سايت ، سوال خود را جستجو كنيد . سوالات تكراري پاسخ داده نمي شوند و حذف مي شوند

محدودیت زمانی - کد مورد نظر رو دوباره لود کنید • قوانين و آيين نامه هاي دانشگاه پيام نور
 • راهنما و آموزش هاي تصويري براي دانشجويان

خبر های ویژه دانشگاه پیام نور

22 اردیبهشت 1399 | کد خبر : 67078

امتحانات نیمسال دوم 99-98 پیام نور غیرحضوری شد/

اعلام دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان غیرحضوری دانشگاه پیام نور

اعلام دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان غیرحضوری دانشگاه پیام نور

پیام نورنا: دانشگاه پیام نور دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان غیرحضوری در نیمسال دوم سال تحصیلی 99-98 را اعلام کرد.

7 اردیبهشت 1399 | کد خبر : 67058

نکات مهم و آموزش کامل تعیین محل آزمون/

آغاز مهلت تعیین محل آزمون کارشناسی و کارشناسی ارشد نیمسال دوم 99-98 پیام نور

آغاز مهلت تعیین محل آزمون کارشناسی و کارشناسی ارشد نیمسال دوم 99-98 پیام نور

پیام نورنا : مهلت ثبت درخواست تعیین محل آزمون مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد برای نیمسال دوم 99-98 دانشگاه پیام نور آغاز شد / نکات مهم و آموزش کامل تعیین محل آزمون

20 فروردین 1399 | کد خبر : 66957

تمدید مجدد مهلت ثبت نام کارشناسی ارشد سال 99 در اردیبهشت ماه

تمدید مجدد مهلت ثبت نام کارشناسی ارشد سال 99 در اردیبهشت ماه

پیام نورنا: سازمان سنجش زمان ویرایش اطلاعات و فرصت جدید ثبت نام در آزمون‌ کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 1399 را هفته اول اردیبهشت ماه اعلام کرد.

16 فروردین 1399 | کد خبر : 66910

به همراه دانلود نرم افزار های مورد نیاز/

آموزش کامل شرکت در کلاسهای مجازی و الکترونیکی پیام نور

آموزش کامل شرکت در کلاسهای مجازی و الکترونیکی پیام نور

پیام نورنا: آموزش تصویری کامل شرکت در کلاسهای مجازی و الکترونیکی دانشگاه پیام نور / ورود آسان به کلاس های الکترونیکی پیام نور

2 فروردین 1399 | کد خبر : 66824

اعلام زمان جدید برگزاری کنکورهای کارشناسی ارشد و دکتری سال 99

اعلام زمان جدید برگزاری کنکورهای کارشناسی ارشد و دکتری سال 99

پیام نورنا: رئیس سازمان سنجش آموزش کشور گفت: با مصوبه ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا آزمون های ملی به بعد از ماه مبارک رمضان منتقل شد.

5 بهمن 1398 | کد خبر : 66569

دانلود برنامه امتحانات نیمسال دوم 99-98 پیام نور

دانلود برنامه امتحانات نیمسال دوم 99-98 پیام نور

پیام نورنا : برنامه امتحانات نیمسال دوم 99-98 پیام نور از طریق سایت پیام نورنا برای دانشجویان تهیه و قابل دریافت شد.

5 بهمن 1398 | کد خبر : 66567

دانلود لیست ارائه دروس و منابع درسی نیمسال دوم 99-98 پیام نور

دانلود لیست ارائه دروس و منابع درسی نیمسال دوم 99-98 پیام نور

پیام نورنا : لیست ارائه دروس و منابع درسی نیمسال دوم 99-98 پیام نور برای دانلود قرار داده شده است/ این لیست به صورت خودکار آپدیت می شود.

28 آذر 1398 | کد خبر : 65827

دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه / تمامی رشته ها

دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه / تمامی رشته ها

پیام نورنا: دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه تستی و تشریحی / برای تمامی رشته های دانشگاه پیام نور

26 شهریور 1398 | کد خبر : 66279

تقویم آموزشی سال تحصیلی 99-98 دانشگاه پیام نور / تاریخ انتخاب واحد و مهمان

تقویم آموزشی سال تحصیلی 99-98 دانشگاه پیام نور / تاریخ انتخاب واحد و مهمان

پیام نورنا :تقویم آموزشی سال تحصیلی 99-1398 برای کلیه مقاطع تحصیلی دانشگاه پیام نور اعلام گردید / مهمترین تاریخ های آموزشی و دانشگاهی دانشگاه پیام نور

ابزارهای سایت

ارتباط تلفنی: فقط جهت ارتباط مراکز پیام نور و سفارش تبلیغات
ارتباط با ما
شماره های اعلام شده فقط جهت ارتباط مراکز پیام نور و سفارش تبلیغات می باشد و به هیچ عنوان جوابگوی سوالات آموزشی شما نیست

تبلیغات متنی

» تبليغات متني شما در پيام نورنا
با بازديد مناســـب و بــازدهي عالي
» بهبود سطح دانشجویان پیام نور
کمک به دانشجویان پیام نور برای رفع مشکلات خود
گپ و گفتگو - خاطرات دانشجویی - دانستنی های پیام نوری و ...
» ترجمه کتاب٫ترجمه مقاله٫ترجمه تخصصی
٫ترجمه فوری کلیه زبان ها در دارالترجمه رسمی پارسیس
» اقدام پژوهی
» گزارش تخصصی
» دانلود مقاله تحقیق و پژوهش های دانشجویی
» نمونه سوالات دانشگاه پیام نور
به همراه پاسخــــــــنامه
شامل آزمون نیمسال های مختلف دانشگاه پیام نور
تفکیک شده به صورت رشتـــــــــــه ای

Goto Top