چاپ خبر

قوانین و ضوابط مردودی ها ( تبصره ماده 10 ) در دانشگاه پیام نور

توجه :کلیه دانشجویان ملزم به رعایت دقیق پیش نیاز و پس نیاز دروس هستند.

طبق تبصره ماده 10 آئین نامه آموزشی، اگر دانشجو درس پیش نیاز را انتخاب نماید و از آن نمره مردودی بگیرد. با نظر گروه آموزشی مربوطه (که در ذیل آمده است)می تواند در نیمسال تحصیلی بعد، آن درس را با پس نیاز آن به طور همزمان انتخاب نماید.

در صورت عدم قبولی در درس پیش نیاز، دانشجو موظف است تا زمانی که نمره قبولی کسب نماید آن درس را بلافاصله در نیمسال تحصیلی بعد انتخاب نماید. درسهایی که دانشجو پس از یکبار مردودی می تواند به طور همزمان با پس نیاز آن در یک ترم انتخاب نماید به شرح ذیل اعلام میگردد.

الف- در کلیه رشته ها ، در کلیه دروس عمومی، دانشجو می تواند طبق تبصره 10 عمل نماید.

ب- طبق بخشنامه 61556/21 مورخ 23/12/82 مدیر خدمات آموزشی ، در تمامی رشته ها (بجز رشته ریاضی)، درس هایی که از گروه آموزشی ریاضی در آن رشته ارائه می گردد ، مشمول تبصره ماده 10 می شوند.

ج – طبق بخشنامه شماره 180/3/13 مورخ 3/8/83 سرپرست دانشکده علوم، کلیه دروس فیزیک در رشته هایی که این دروس را ارائه می دهند، مشمول تبصره ماده 10می شود.

علوم اقتصادی (اقتصاد نظری ): دانشجو در همه دس ها می تواند مطابق تبصره ماده 10 عمل نماید.

آمار : دانشجو صرفا”در صورت مردودی در درس ریاضی عمومی 2 می تواند همزمان درس ریاضی برای آمار را مطابق تبصره ماده 10 انتخاب نماید.

مدیریت بازرگانی : بجز درس های ریاضیات 1 و 2 ، آمار 1 و 2 ، زبانهای خارجی 1 و 2 و 3 و 4 ، در بقیه درس ها دانشجو می تواند مطابق تبصره ماده 10 عمل کند.

حسابداری : دانشجو می تواند در مورد درسهای اصول حسابداری 2و3،حسابداری میانه 1و2،اصول حسابرسی 1و2،حسابداری صنعتی 2و3،حسابداری پیشرفته 1و2،زبان تخصصی 1و2،درس های پایه (بجز درس های پژوهش عملیاتی 1و2،درسهای ریاضیات پایه و مقدمات آمار ،درس ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت ،درس آمار و کاربرد آن در مدیریت )مطابق تبصره ماده 10 انتخاب نماید .

حقوق :دانشجو در تمام درسها می تواند طبق تبصره ماده 10 عمل نماید .

علوم اجتماعی :دانشجو تنها می تواند در درس ریاضیات پایه،آمار مقدماتی، آمار در علوم اجتماعی طبق تبصره ماده 10 عمل نماید .

الهیات و معارف اسلامی : دانشجو در تمام درسها می تواند طبق تبصره ماده 10 عمل نماید .

زبان انگلیسی (مترجمی و ادبیات ): در کلیه درس ها دانشجو می تواند طیق تبصره ماده 10 عمل نماید .

زبان و ادبیات فارسی: به استثنای درس های قواعد عربی 1و2و3و4،معانی و بیان 1و2،دستور زبان فارسی 1و2،دانشجو در بقیه درسها می تواند طبق تبصره ماده 10 عمل نماید .

مدیریت دولتی : به استثنای درس های ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت 1و2،آمار و کاربرد آن در مدیریت 1و2،اصول حسابداری 1و2،تحقیق در عملیات 1و2، دانشجو در بقیه درسها می تواند طبق تبصره ماده 10 عمل نماید .

روانشناسی : دانشجو صرف” در مورد درسهای روانشناسی عمومی 1و2،آسیب شناسی 1و2،متون خارجی 1و2، می تواند طبق تبصره ماده 10 عمل نماید .

کتابداری : دانشجو صرف” در مورد درسهای مجموعه سازی 1و2،(تهیه سفارش و انتخاب ) می تواند طبق تبصره ماده 10 عمل نماید .

زمین شناسی : در کلیه درس ها دانشجو می تواند طبق تبصره ماده 10 عمل نماید .


علوم تربیتی : دانشجو در همه درسها می تواند طبق تبصره ماده 10 عمل نماید .

شیمی : در کلیه درس ها دانشجو می تواند طبق تبصره ماده 10 عمل نماید .

زیست شناسی : دانشجو در همه درسها می تواند طبق تبصره ماده 10 عمل نماید .

ریاضی : دانشجو صرف” در صورت مردودی در درس ریاضی عمومی 2 می تواند آن را با درس معادلات دیفرانسیل همزمان بگیرد .
همچنین کلیه دروس فیزیک در رشته ریاضی ،شامل تبصره ماده 10 می باشد .

فیزیک : دانشجو می تواند در درس هایی که از گروه فیزیک و همچنین درس هایی که از گروه ریاضی در این رشته ارائه می گردد ،مطابق تبصره ماده 10عمل نماید .


رشته های مهندسی گروه علمی مهندسی فناوری اطلاعات و ارتباطات پیام نور :

الف)برنامه سنتی:

رشته مهندسی کامپیوتر – نرم افزار

(برنامه سنتی)

ردیف

عنوان درس اخذ شده

درس پیشنیاز(همنیاز)

1

آزمایشگاه کامپیوتر

مبانی کامپیوتر و برنامه سازی

2

برنامه سازی پیشرفته

مبانی کامپیوتر و برنامه سازی

3

ساختمان گسسته

ریاضی1، مبانی کامپیوتر و برنامه سازی

4

زبان تخصصی

برنامه سازی پیشرفته

5

زبان ماشین و برنامه سازی

برنامه سازی پیشرفته

6

طراحی کامپایلره

نظریه زبانها و ماشینها ،طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه سازی

7

مدارهای منطقی

ساختمان گسسته،مدارهای الکترونیکی

8

مدارهای الکترونیکی

مدارهای الکتریکی1

9

ساختمان داده ه

برنامه سازی پیشرفته،ساختمانهای گسسته

10

ذخیره و بازیابی اطلاعات

ساختمان داده ها

11

طراحی الگوریتم

ساختمان داده ها

12

شبکه های کامپیوتری

سیستم های عامل

رشته مهندسی فناآوری اطلاعات

(برنامه سنتی)

ردیف

عنوان درس اخذ شده

درس پیشنیاز(همنیاز)

1

ریاضیات گسسته

ریاضی 1

2

برنامه سازی پیشرفته

مبانی کامپیوتر و برنامه سازی

3

مدارهای منطقی

ریاضیات گسسته

4

ساختمان داده ه

ریاضیات گسسته،مبانی کامپیوتر و برنامه سازی

5

طراحی الگوریتم

ساختمان داده ه

6

معماری کامپیوتر

7

مهندسی فناآوری اطلاعات 1

مبانی فناآوری اطلاعات ،شبکه کامپیوتری 1

8

شبکه های کامپیوتری 2

شبکه های کامپیوتری 1

رشته علوم کامپیوتر

(برنامه سنتی)

ردیف

عنوان درس اخذ شده

درس پیشنیاز(همنیاز)

1

اصول کامپیوتر 1

اصول کامپیوتر 1

2

ریاضیات گسسته

ریاضی 1

3

ساختمان داده ها و الگوریتم ه

اصول کامپیوتر 2،ریاضیات گسسته

4

طراحی و تحلیل الگوریتمه

ساختمان داده و الگوریتمها

5

ذخیره و بازیابی اطلاعات

ساختمان داده و الگوریتمها

6

کامپایلر

ساختمان داده هاوالگوریتمها،نظریه اتوماتاو زبانها

7

مدارهای منطقی

جبر خطی عددی

8

شبکه های کامپیوتری 2

اصول کامپیوتر2

ب)طرح تجمیع:

(نیمه اول طرح تجمیع)

رشته های مهندسی کامپیوتر(نرم افزار-سخت افزار)،مهندسی فنآوری اطلاعات،علوم کامپیوتر

ردیف

عنوان درس اخذ شده

درس پیشنیاز(همنیاز)

1

برنامه سازی پیشرفته

مبانی کامپیوتر و برنامه سازی

2

ساختمان گسسته

مبانی کامپیوتر و برنامه سازی

3

ساختمان داده

برنامه سازی پیشرفته ،ساختمان گسسته

4

مدارهای منطقی

ساختمان گسسته

5

ذخیره و بازیابی اطلاعات

برنامه سازی پیشرفته ،ساختمان داده

6

طراحی الگوریتم

ساختمان داده

(نیمه دوم طرح تجمیع)

رشته علوم کامپیوتر

ردیف

عنوان درس اخذ شده

درس پیشنیاز(همنیاز)

1

شبکه های کامپیوتری

اصول سیستمهای عامل

2

کامپایلر 1

ساختمان داده،نظریه زبانها و ماشینه

(نیمه دوم طرح تجمیع)

رشته های مهندسی کامپیوتر(نرم افزار)

ردیف

عنوان درس اخذ شده

درس پیشنیاز(همنیاز)

1

شبکه های کامپیوتری1

سیستم های عامل

2

مدارهای الکترونیکی

مدارهای الکتریکی 1

3

اصول طراحی کامپایلر

نظریه زبانها و ماشینها ،طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه سازی

نکته : طی بخشنامه شماره 3/28148 مورخ 1387/05/03 دانشجویانی که از نیمسال پائیز 85-86 لغایت بهار 87-88 سقف واحد ، هم نیاز و پیش نیاز را رعایت ننموده اند بخشیده شده اند.


مطالب مرتبط :

  Share داغ کن - کلوب دات کام 
  کلید واژه ها :

  نظرات کاربران

  صفحات نظرات :
  1. نویسنده دیدگاه : aynaz - در تاریخ : ۲۹ بهمن ۱۳۹۰

   سلام آیا میتوان دو درس همنیاز را در یک ترم با هم ور نداشت؟ برای مثال من دو درس هم نیاز اپتیک و آز اپتیک را نتوانستم با هم در این ترم بردارم چون آز هپتیک ظرفیتش تکمیل شده بود(این دو درس پیشنیاز نیستند)

   پاسخ پشتيبان در تاريخ ۲۹ بهمن ۱۳۹۰ :

   سلام
   اگر همنیاز باشند بله مشکلی ندارد.
   ولی اگر در لیست ارائه دروس ذکر شده باشد “همزمان” باید حتما” به صورت همزمان اخذ کنید

  2. نویسنده دیدگاه : سهیلا - در تاریخ : ۱۲ شهریور ۱۳۹۱

   من۲ترم است که درس ریاضیات وآمار را می افتم این ترم خواستم ریاضیات را با ایستایی بردارم ایا تبصره ۱۰ در رشته مهندسی معماری این امکان را به من میدهد؟کمکم کنید

   پاسخ پشتیبان در تاريخ ۱۲ شهریور ۱۳۹۱ :

   سلام
   تبصره ماده ۱۰ برای تمام دروس پیام نور اجرا می شود. بخشنامه جدید هست

  3. نویسنده دیدگاه : علی - در تاریخ : ۲۲ شهریور ۱۳۹۱

   سلام
   من ترم پیش ساختمان گسسته رو پاس نکردم
   الان دو تا از درسام پیش نیازشون گسسته است ویک درس هم که پیش نیاز ش گسسته نیست همنیاز یکی از همین دودرس
   الان این شامل تبصره ی ۱۰ می شود

   پاسخ پشتیبان در تاريخ ۲۲ شهریور ۱۳۹۱ :

   سلام
   اگر منظورتون از پاس نکردن این هست که درس رو افتاده اید بله مشکلی ندارد وشامل تبصره ماده ۱۰ می شود

  4. نویسنده دیدگاه : مهرداد - در تاریخ : ۲۴ شهریور ۱۳۹۱

   سلام
   من درست شرایط دوست خوبم علی رو دارم
   یعنی

   من ترم پیش ساختمان گسسته رو پاس نکردم
   الان دو تا از درسام پیش نیازشون گسسته است ویک درس هم که پیش نیاز ش گسسته نیست همنیاز یکی از همین دودرس
   الان این شامل تبصره ی ۱۰ می شود؟؟
   ولی من اصلا سر جلسه ساختمان گسسته نرفتم و غایب بودم یعنی الان این مسئله باعث میشه که نتونم از تبصره ۱۰ استفاده کنم؟؟

   پاسخ پشتیبان در تاريخ ۲۴ شهریور ۱۳۹۱ :

   سلام
   بله اگر غایب بوده اید نمی توانید از تبصره ماده ۱۰ استفاده کنید.چون غیبت جز تبصره ماده ۱۰ حساب نمی شود.ولی اگر شرکت کردید و نمره مردودی گرفته خوب در این صورت می توانید و مشکلی نخواهد بود

  5. نویسنده دیدگاه : مهرداد - در تاریخ : ۲۴ شهریور ۱۳۹۱

   ای وای یعنی دیگه پس نیاز نمیتونم بردارم
   هیچ راه دیگه ای نیست که پیشنیاز رو بشه با شرایط من با پس نیاز هم نیاز کرد؟؟
   من غائب بودم گسسته رو

   پاسخ پشتیبان در تاريخ ۲۴ شهریور ۱۳۹۱ :

   خیر متاسفانه هیچ راهی ندارد

  6. نویسنده دیدگاه : جلال - در تاریخ : ۱۴ دی ۱۳۹۱

   سلام.من ریاضی ۲ رو برداشتم و پاس نشده.ترم بعدیش یعنی این ترم برنداشتمش.آیا بعدا مشکلی هست که بلافاصله برنداشتمش؟تورو خدا زودتر بگین خیلی دلم شور میزنه…….

   پاسخ پشتیبان در تاريخ ۱۵ دی ۱۳۹۱ :

   سلام
   خیر مشکلی ندارد

  7. نویسنده دیدگاه : علی - در تاریخ : ۱۶ دی ۱۳۹۱

   سلام
   آیا غیبت در امتحان پایان ترم روی معدل تاثیر دارد و مشکلی ایجاد میکند؟؟لطفا حذفم نکنید بخدا همه ی سوالارو خوندم جواب نگرفتم.خواهش میکنم سریع ج بدید خیلی نگرانم:((

   پاسخ پشتیبان در تاريخ ۱۷ دی ۱۳۹۱ :

   سلام
   درس حذف می شود و هیچ نمره ای هم ثبت نمی شود و هیچ تاثیری هم در معدل ندارد

  8. نویسنده دیدگاه : امیر - در تاریخ : ۵ تیر ۱۳۹۲

   سلام . آیا اگه درسی رو قبول نشیم در ترم بعد حتماحتما باید پیش نیاز و پس نیاز رو همزمان برداریم؟ آخه اون درسی رو که قبول نشدم این ترم دیگه ارائه نمیکنند تا با پس نیازش همزمان بردارم یعنی من میتونم فقط فقط این ترم پس نیاز رو بردارم/ شما رو قسم میدم به امام زمان جوابم رو بدید وضع روحیم خیلی خراب شده

   پاسخ پشتیبان در تاريخ ۶ تیر ۱۳۹۲ :

   سلام
   بله باید حتما با هم اخذش کنین

  9. نویسنده دیدگاه : محسن - در تاریخ : ۱۵ تیر ۱۳۹۲

   سلام . من دانشجوی ورودی فراگیر سال ۸۶ ( تجمیع) هستم . در ترم ۱ سال ۸۷ درس برنامه نویسی پیشرفته رو افتادم و چند ترم برنداشتم . در ترم ۲ سال ۸۸ برنامه نویسی پیشرفته و درس زبان ماشین و برنامه سازی را همزمان برداشته ام و قبول شده ام . ایا مشکل پیش نیاز و غیره برای من بوجود میاد . خیلی خیلی ممنون میشم که یه راهنمایی خوب بهم بدید

   پاسخ پشتیبان در تاريخ ۱۵ تیر ۱۳۹۲ :

   سلام
   احتمال بسیار زیاد خیر مشکلی نباشد

  10. نویسنده دیدگاه : رضا - در تاریخ : ۲ مرداد ۱۳۹۲

   با سلام
   تورو خدا جواب بدین.فیزیک۲ پیش نیاز مدار۱ هست.من ترم قبل اینارو هم نیاز کردم و دوباره برداشتم(ترمای قبل هم برداشته بودم ولی افتاده بودم).الان و ترم تابستان مدار۱ دادن ولی فیزیک۲ ندادن.من میتونم مدار۱ وردارم؟

  11. نویسنده دیدگاه : مینا - در تاریخ : ۴ مهر ۱۳۹۳

   سلام
   من مصالح ساختمانی نرفتم سرجلسه این ترم به مشکل خوردم سیستم بهم اجازه برداشتن ساختمان ۱ نمیده
   مصالح پیش نیاز ساختمان۱ خواستم ببینم میشه همنیازش کرد

   پاسخ پشتیبان در تاريخ ۴ مهر ۱۳۹۳ :

   سلام
   اگر غیبت داشته اید خیر نمی شود

  12. نویسنده دیدگاه : مهدی - در تاریخ : ۹ دی ۱۳۹۳

   سلام-من ریاضی۱را۲ترم پیش برداشتم وافتادم ترم بعدش ریاضی ۲وریاضی۱ رابرداشتم وریاضی۲را امتحان دادم وافتادم وریاضی۱ را امتحان ندادم حالا این ترم ریاضی۲راقبول شدم وریاضی۱ را افتادم حالا چی میشه نمره ریاضی ۲ پاک میشه یا شامل تبصره میشه لطفا جواب بدید ممنون

   پاسخ پشتیبان در تاريخ ۱۰ دی ۱۳۹۳ :

   سلام
   خیر مشکلی ندارد و قبول هستید ولی بلافاصله باید در ترم بعد ریاضی ۱ رو بردارید مجددا

  13. نویسنده دیدگاه : ایلار - در تاریخ : ۱۶ دی ۱۳۹۳

   من ترم قبلی شیمی۲افتاده بودم این ترم شیمی۲وشیمی تجزیه۱روباهم برداشتم ولی متءسفانه شیمی تجزیه۱ قبول شدم ولی شیمی۲ نه.حالا شیمی تجزیه۱حذف میشه؟؟؟؟؟؟؟؟؟

   پاسخ پشتیبان در تاريخ ۱۷ دی ۱۳۹۳ :

   خیر مشکلی ندارد و نمره ثبت شما برای شما باقی می ماند.ولی بلافاصله در ترم بعد باید درس مورد نظر رو اخذ کنید

  14. نویسنده دیدگاه : امیر - در تاریخ : ۳۰ دی ۱۳۹۳

   سلام من ریاضی ۱ را افتادم.حالا ترم بعد کدام درس هارا میتوانم هم نیاز کنم؟

   پاسخ پشتیبان در تاريخ ۳۰ دی ۱۳۹۳ :

   سلام
   دروسی که پیش نیازشون درس ریاضی ۱ شما هست!! به لیست ارائه دروس رشتتون مراجعه کنید

  • نظراتی که به پیشرفت و تعمیق بحث کمک می کنند در مدت کوتاهی پس از دریافت به نظر دیگر بینندگان می رسد .
  • نظرات حاوی الفاظ سبک یا هرگونه توهین، افترا، کنایه یا تحقیر نسبت به دیگران منعکس نمی ‏شوند .
  • از نوشتن دیدگاهایتان با حروف فینگلیش جدا" خودداری کنید .
  • پاسخ های پشتیبان های سایت به رنگ سبز نمایش داده می شود . مسئولیت نظرات دیگران بر عهده ما نمی باشد.
  • قبل از ارسال هر گونه سوال ، در جستجوگر پيشرفته سايت ، سوال خود را جستجو كنيد . سوالات تكراري پاسخ داده نمي شوند و حذف مي شوند


  • قوانین و آیین نامه های دانشگاه پیام نور
  • راهنما و آموزش های تصویری برای دانشجویان

  خبر های ویژه دانشگاه پیام نور

  ۶ اردیبهشت ۱۳۹۴ | کد خبر : 20782

  اختصاصی پیام نورنا /

  حذف نمرات ردی از معدل کل دانشجویان پیام نور تصویب شد / اصلاح آیین نامه آموزشی

  حذف نمرات ردی از معدل کل دانشجویان پیام نور تصویب شد / اصلاح آیین نامه آموزشی

  پایگاه خبری دانشجویان پیام نور (پیام نورنا) : اصغر ابوالحسنی ، سرپرست معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه پیام نور ، حذف نمرات ردی دانشجویان دانشگاه پیام نور را ابلاغ کرد / اصلاح آیین نامه آموزشی پیام نور / بخشنامه

  ۵ اردیبهشت ۱۳۹۴ | کد خبر : 20764

  مدیرکل خدمات آموزشی دانشگاه پیام نور/

  صدور مدارک فارغ التحصیلی دانشجویان دانشگاه پیام نور تسهیل شد

  صدور مدارک فارغ التحصیلی دانشجویان دانشگاه پیام نور تسهیل شد

  پایگاه خبری دانشجویان پیام نور (پیام نورنا) : عباس گل بداق گفت : بررسی و صدور مدارک فارغ التحصیلی دانشجویان دانشگاه پیام نور تسهیل شد

  ۴ اردیبهشت ۱۳۹۴ | کد خبر : 20766

  آزمون کارشناسی ارشد فراگیر سال 94 برگزار شد/

  زمان اعلام نتایج آزمون ارشد نوبت پانزدهم فراگیر پیام نور / آمار و ارقام شرکت کنندگان

  زمان اعلام نتایج آزمون ارشد نوبت پانزدهم فراگیر پیام نور / آمار و ارقام شرکت کنندگان

  پایگاه خبری دانشجویان پیام نور (پیام نورنا) : آزمون کارشناسی ارشد فراگیر سال 94 (نوبت پانزدهم) دانشگاه پیام نور برگزار شد / زمان اعلام نتایج آزمون

  ۲۹ فروردین ۱۳۹۴ | کد خبر : 20722

  اختصاصی پیام نورنا /

  لغو دستورالعمل برگزاری آزمون دروس بدون منبع قبل از امتحانات پیام نور / فوری

  لغو دستورالعمل برگزاری آزمون دروس بدون منبع قبل از امتحانات پیام نور / فوری

  پایگاه خبری دانشجویان پیام نور (پیام نورنا) : بخشنامه مربوط به برگزاری آزمون دروس بدون منبع قبل از شروع امتحانات پایان ترم پیام نور لغو گردید و اجرایی نخواهد شد.

  ۲۹ فروردین ۱۳۹۴ | کد خبر : 20712

  آغاز ثبت نام و خرید بن کارت دانشجویی بیست و هشتمین نمایشگاه کتاب

  آغاز ثبت نام و خرید بن کارت دانشجویی بیست و هشتمین نمایشگاه کتاب

  پایگاه خبری دانشجویان پیام نور (پیام نورنا) : ثبت نام و خرید بن کارت دانشجویی بیست و هشتمین نمایشگاه کتاب از 29 فروردین ماه آغاز و تا یک روز قبل از برگزاری نمایشگاه ادامه دارد.

  ۲۴ اسفند ۱۳۹۳ | کد خبر : 20556

  اختصاصی پیام نورنا / دریافت و دانلود آیین نامه

  آیین نامه جدید آموزشی کاردانی،کارشناسی دانشگاه ها / حذف نمرات مردودی از معدل کل

  آیین نامه جدید آموزشی کاردانی،کارشناسی دانشگاه ها / حذف نمرات مردودی از معدل کل

  پایگاه خبری دانشجویان پیام نور (پیام نورنا) : آیین نامه جدید دوره های کاردانی و کارشناسی پیوسته و ناپیوسته را که در جلسه 859 شورای برنامه ریزی آموزش عالی به تصویب رسیده است به دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی ابلاغ شد / حذف نمرات مردودی از معدل کل

  ابزارهای سایت

  اضافه کردن آيدي ياهو پشتيبان جهت اطلاع از اخبار پيام نور

  ارتباط تلفنی: فقط جهت ارتباط مراکز پیام نور و سفارش تبلیغات
  ارتباط با ما
  شماره اعلام شده فقط جهت ارتباط مراکز پیام نور و سفارش تبلیغات می باشد و به هیچ عنوان جوابگوی سوالات آموزشی شما نیست

  آگهی های استخدامی روز

  تبلیغات متنی

  » تبليغات متني شما در پيام نورنا
  با بازديد مناســـب و بــازدهي عالي
  » بهبود سطح دانشجویان پیام نور
  کمک به دانشجویان پیام نور برای رفع مشکلات خود
  گپ و گفتگو - خاطرات دانشجویی - دانستنی های پیام نوری و ...
  » کلاسهای حضوری آمادگی وکالت در کرج
  کلاسهای حضوری آمادگی کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور
  آزمونهای آزمایشی کشوری وکالت
  »بهبود رتبه سایت شما در نتایج جستجوی گوگل
  » مشاوره و انجام پایان نامه کارشناسی،ارشد و دکتری
  برای تمامی رشته های دانشگاهی
  جهت اطلاعات بیشتر به سایت مؤسسه مراجعه نمایید
  » نمونه سوالات دانشگاه پیام نور
  به همراه پاسخــــــــنامه
  شامل آزمون نیمسال های مختلف دانشگاه پیام نور
  تفکیک شده به صورت رشتـــــــــــه ای

  Goto Top