چاپ خبر

قوانین و ضوابط مردودی ها ( تبصره ماده 10 ) در دانشگاه پیام نور

توجه :کلیه دانشجویان ملزم به رعایت دقیق پیش نیاز و پس نیاز دروس هستند.

طبق تبصره ماده 10 آئین نامه آموزشی، اگر دانشجو درس پیش نیاز را انتخاب نماید و از آن نمره مردودی بگیرد. با نظر گروه آموزشی مربوطه (که در ذیل آمده است)می تواند در نیمسال تحصیلی بعد، آن درس را با پس نیاز آن به طور همزمان انتخاب نماید.

در صورت عدم قبولی در درس پیش نیاز، دانشجو موظف است تا زمانی که نمره قبولی کسب نماید آن درس را بلافاصله در نیمسال تحصیلی بعد انتخاب نماید. درسهایی که دانشجو پس از یکبار مردودی می تواند به طور همزمان با پس نیاز آن در یک ترم انتخاب نماید به شرح ذیل اعلام میگردد.

الف- در کلیه رشته ها ، در کلیه دروس عمومی، دانشجو می تواند طبق تبصره 10 عمل نماید.

ب- طبق بخشنامه 61556/21 مورخ 23/12/82 مدیر خدمات آموزشی ، در تمامی رشته ها (بجز رشته ریاضی)، درس هایی که از گروه آموزشی ریاضی در آن رشته ارائه می گردد ، مشمول تبصره ماده 10 می شوند.

ج – طبق بخشنامه شماره 180/3/13 مورخ 3/8/83 سرپرست دانشکده علوم، کلیه دروس فیزیک در رشته هایی که این دروس را ارائه می دهند، مشمول تبصره ماده 10می شود.

علوم اقتصادی (اقتصاد نظری ): دانشجو در همه دس ها می تواند مطابق تبصره ماده 10 عمل نماید.

آمار : دانشجو صرفا”در صورت مردودی در درس ریاضی عمومی 2 می تواند همزمان درس ریاضی برای آمار را مطابق تبصره ماده 10 انتخاب نماید.

مدیریت بازرگانی : بجز درس های ریاضیات 1 و 2 ، آمار 1 و 2 ، زبانهای خارجی 1 و 2 و 3 و 4 ، در بقیه درس ها دانشجو می تواند مطابق تبصره ماده 10 عمل کند.

حسابداری : دانشجو می تواند در مورد درسهای اصول حسابداری 2و3،حسابداری میانه 1و2،اصول حسابرسی 1و2،حسابداری صنعتی 2و3،حسابداری پیشرفته 1و2،زبان تخصصی 1و2،درس های پایه (بجز درس های پژوهش عملیاتی 1و2،درسهای ریاضیات پایه و مقدمات آمار ،درس ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت ،درس آمار و کاربرد آن در مدیریت )مطابق تبصره ماده 10 انتخاب نماید .

حقوق :دانشجو در تمام درسها می تواند طبق تبصره ماده 10 عمل نماید .

علوم اجتماعی :دانشجو تنها می تواند در درس ریاضیات پایه،آمار مقدماتی، آمار در علوم اجتماعی طبق تبصره ماده 10 عمل نماید .

الهیات و معارف اسلامی : دانشجو در تمام درسها می تواند طبق تبصره ماده 10 عمل نماید .

زبان انگلیسی (مترجمی و ادبیات ): در کلیه درس ها دانشجو می تواند طیق تبصره ماده 10 عمل نماید .

زبان و ادبیات فارسی: به استثنای درس های قواعد عربی 1و2و3و4،معانی و بیان 1و2،دستور زبان فارسی 1و2،دانشجو در بقیه درسها می تواند طبق تبصره ماده 10 عمل نماید .

مدیریت دولتی : به استثنای درس های ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت 1و2،آمار و کاربرد آن در مدیریت 1و2،اصول حسابداری 1و2،تحقیق در عملیات 1و2، دانشجو در بقیه درسها می تواند طبق تبصره ماده 10 عمل نماید .

روانشناسی : دانشجو صرف” در مورد درسهای روانشناسی عمومی 1و2،آسیب شناسی 1و2،متون خارجی 1و2، می تواند طبق تبصره ماده 10 عمل نماید .

کتابداری : دانشجو صرف” در مورد درسهای مجموعه سازی 1و2،(تهیه سفارش و انتخاب ) می تواند طبق تبصره ماده 10 عمل نماید .

زمین شناسی : در کلیه درس ها دانشجو می تواند طبق تبصره ماده 10 عمل نماید .


علوم تربیتی : دانشجو در همه درسها می تواند طبق تبصره ماده 10 عمل نماید .

شیمی : در کلیه درس ها دانشجو می تواند طبق تبصره ماده 10 عمل نماید .

زیست شناسی : دانشجو در همه درسها می تواند طبق تبصره ماده 10 عمل نماید .

ریاضی : دانشجو صرف” در صورت مردودی در درس ریاضی عمومی 2 می تواند آن را با درس معادلات دیفرانسیل همزمان بگیرد .
همچنین کلیه دروس فیزیک در رشته ریاضی ،شامل تبصره ماده 10 می باشد .

فیزیک : دانشجو می تواند در درس هایی که از گروه فیزیک و همچنین درس هایی که از گروه ریاضی در این رشته ارائه می گردد ،مطابق تبصره ماده 10عمل نماید .


رشته های مهندسی گروه علمی مهندسی فناوری اطلاعات و ارتباطات پیام نور :

الف)برنامه سنتی:

رشته مهندسی کامپیوتر – نرم افزار

(برنامه سنتی)

ردیف

عنوان درس اخذ شده

درس پیشنیاز(همنیاز)

1

آزمایشگاه کامپیوتر

مبانی کامپیوتر و برنامه سازی

2

برنامه سازی پیشرفته

مبانی کامپیوتر و برنامه سازی

3

ساختمان گسسته

ریاضی1، مبانی کامپیوتر و برنامه سازی

4

زبان تخصصی

برنامه سازی پیشرفته

5

زبان ماشین و برنامه سازی

برنامه سازی پیشرفته

6

طراحی کامپایلره

نظریه زبانها و ماشینها ،طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه سازی

7

مدارهای منطقی

ساختمان گسسته،مدارهای الکترونیکی

8

مدارهای الکترونیکی

مدارهای الکتریکی1

9

ساختمان داده ه

برنامه سازی پیشرفته،ساختمانهای گسسته

10

ذخیره و بازیابی اطلاعات

ساختمان داده ها

11

طراحی الگوریتم

ساختمان داده ها

12

شبکه های کامپیوتری

سیستم های عامل

رشته مهندسی فناآوری اطلاعات

(برنامه سنتی)

ردیف

عنوان درس اخذ شده

درس پیشنیاز(همنیاز)

1

ریاضیات گسسته

ریاضی 1

2

برنامه سازی پیشرفته

مبانی کامپیوتر و برنامه سازی

3

مدارهای منطقی

ریاضیات گسسته

4

ساختمان داده ه

ریاضیات گسسته،مبانی کامپیوتر و برنامه سازی

5

طراحی الگوریتم

ساختمان داده ه

6

معماری کامپیوتر

7

مهندسی فناآوری اطلاعات 1

مبانی فناآوری اطلاعات ،شبکه کامپیوتری 1

8

شبکه های کامپیوتری 2

شبکه های کامپیوتری 1

رشته علوم کامپیوتر

(برنامه سنتی)

ردیف

عنوان درس اخذ شده

درس پیشنیاز(همنیاز)

1

اصول کامپیوتر 1

اصول کامپیوتر 1

2

ریاضیات گسسته

ریاضی 1

3

ساختمان داده ها و الگوریتم ه

اصول کامپیوتر 2،ریاضیات گسسته

4

طراحی و تحلیل الگوریتمه

ساختمان داده و الگوریتمها

5

ذخیره و بازیابی اطلاعات

ساختمان داده و الگوریتمها

6

کامپایلر

ساختمان داده هاوالگوریتمها،نظریه اتوماتاو زبانها

7

مدارهای منطقی

جبر خطی عددی

8

شبکه های کامپیوتری 2

اصول کامپیوتر2

ب)طرح تجمیع:

(نیمه اول طرح تجمیع)

رشته های مهندسی کامپیوتر(نرم افزار-سخت افزار)،مهندسی فنآوری اطلاعات،علوم کامپیوتر

ردیف

عنوان درس اخذ شده

درس پیشنیاز(همنیاز)

1

برنامه سازی پیشرفته

مبانی کامپیوتر و برنامه سازی

2

ساختمان گسسته

مبانی کامپیوتر و برنامه سازی

3

ساختمان داده

برنامه سازی پیشرفته ،ساختمان گسسته

4

مدارهای منطقی

ساختمان گسسته

5

ذخیره و بازیابی اطلاعات

برنامه سازی پیشرفته ،ساختمان داده

6

طراحی الگوریتم

ساختمان داده

(نیمه دوم طرح تجمیع)

رشته علوم کامپیوتر

ردیف

عنوان درس اخذ شده

درس پیشنیاز(همنیاز)

1

شبکه های کامپیوتری

اصول سیستمهای عامل

2

کامپایلر 1

ساختمان داده،نظریه زبانها و ماشینه

(نیمه دوم طرح تجمیع)

رشته های مهندسی کامپیوتر(نرم افزار)

ردیف

عنوان درس اخذ شده

درس پیشنیاز(همنیاز)

1

شبکه های کامپیوتری1

سیستم های عامل

2

مدارهای الکترونیکی

مدارهای الکتریکی 1

3

اصول طراحی کامپایلر

نظریه زبانها و ماشینها ،طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه سازی

نکته : طی بخشنامه شماره 3/28148 مورخ 1387/05/03 دانشجویانی که از نیمسال پائیز 85-86 لغایت بهار 87-88 سقف واحد ، هم نیاز و پیش نیاز را رعایت ننموده اند بخشیده شده اند.مطالب مرتبط :

Share داغ کن - کلوب دات کام 
کلید واژه ها :

نظرات کاربران

صفحات نظرات :
 1. نویسنده دیدگاه : aynaz - در تاریخ : 29 بهمن 1390

  سلام آیا میتوان دو درس همنیاز را در یک ترم با هم ور نداشت؟ برای مثال من دو درس هم نیاز اپتیک و آز اپتیک را نتوانستم با هم در این ترم بردارم چون آز هپتیک ظرفیتش تکمیل شده بود(این دو درس پیشنیاز نیستند)

  پاسخ پشتيبان در تاريخ 29 بهمن 1390 :

  سلام
  اگر همنیاز باشند بله مشکلی ندارد.
  ولی اگر در لیست ارائه دروس ذکر شده باشد “همزمان” باید حتما” به صورت همزمان اخذ کنید

 2. نویسنده دیدگاه : سهیلا - در تاریخ : 12 شهریور 1391

  من2ترم است که درس ریاضیات وآمار را می افتم این ترم خواستم ریاضیات را با ایستایی بردارم ایا تبصره 10 در رشته مهندسی معماری این امکان را به من میدهد؟کمکم کنید

  پاسخ پشتیبان در تاريخ 12 شهریور 1391 :

  سلام
  تبصره ماده 10 برای تمام دروس پیام نور اجرا می شود. بخشنامه جدید هست

 3. نویسنده دیدگاه : علی - در تاریخ : 22 شهریور 1391

  سلام
  من ترم پیش ساختمان گسسته رو پاس نکردم
  الان دو تا از درسام پیش نیازشون گسسته است ویک درس هم که پیش نیاز ش گسسته نیست همنیاز یکی از همین دودرس
  الان این شامل تبصره ی 10 می شود

  پاسخ پشتیبان در تاريخ 22 شهریور 1391 :

  سلام
  اگر منظورتون از پاس نکردن این هست که درس رو افتاده اید بله مشکلی ندارد وشامل تبصره ماده 10 می شود

 4. نویسنده دیدگاه : مهرداد - در تاریخ : 24 شهریور 1391

  سلام
  من درست شرایط دوست خوبم علی رو دارم
  یعنی

  من ترم پیش ساختمان گسسته رو پاس نکردم
  الان دو تا از درسام پیش نیازشون گسسته است ویک درس هم که پیش نیاز ش گسسته نیست همنیاز یکی از همین دودرس
  الان این شامل تبصره ی ۱۰ می شود؟؟
  ولی من اصلا سر جلسه ساختمان گسسته نرفتم و غایب بودم یعنی الان این مسئله باعث میشه که نتونم از تبصره 10 استفاده کنم؟؟

  پاسخ پشتیبان در تاريخ 24 شهریور 1391 :

  سلام
  بله اگر غایب بوده اید نمی توانید از تبصره ماده 10 استفاده کنید.چون غیبت جز تبصره ماده 10 حساب نمی شود.ولی اگر شرکت کردید و نمره مردودی گرفته خوب در این صورت می توانید و مشکلی نخواهد بود

 5. نویسنده دیدگاه : مهرداد - در تاریخ : 24 شهریور 1391

  ای وای یعنی دیگه پس نیاز نمیتونم بردارم
  هیچ راه دیگه ای نیست که پیشنیاز رو بشه با شرایط من با پس نیاز هم نیاز کرد؟؟
  من غائب بودم گسسته رو

  پاسخ پشتیبان در تاريخ 24 شهریور 1391 :

  خیر متاسفانه هیچ راهی ندارد

 6. نویسنده دیدگاه : جلال - در تاریخ : 14 دی 1391

  سلام.من ریاضی 2 رو برداشتم و پاس نشده.ترم بعدیش یعنی این ترم برنداشتمش.آیا بعدا مشکلی هست که بلافاصله برنداشتمش؟تورو خدا زودتر بگین خیلی دلم شور میزنه…….

  پاسخ پشتیبان در تاريخ 15 دی 1391 :

  سلام
  خیر مشکلی ندارد

 7. نویسنده دیدگاه : علی - در تاریخ : 16 دی 1391

  سلام
  آیا غیبت در امتحان پایان ترم روی معدل تاثیر دارد و مشکلی ایجاد میکند؟؟لطفا حذفم نکنید بخدا همه ی سوالارو خوندم جواب نگرفتم.خواهش میکنم سریع ج بدید خیلی نگرانم:((

  پاسخ پشتیبان در تاريخ 17 دی 1391 :

  سلام
  درس حذف می شود و هیچ نمره ای هم ثبت نمی شود و هیچ تاثیری هم در معدل ندارد

 8. نویسنده دیدگاه : امیر - در تاریخ : 5 تیر 1392

  سلام . آیا اگه درسی رو قبول نشیم در ترم بعد حتماحتما باید پیش نیاز و پس نیاز رو همزمان برداریم؟ آخه اون درسی رو که قبول نشدم این ترم دیگه ارائه نمیکنند تا با پس نیازش همزمان بردارم یعنی من میتونم فقط فقط این ترم پس نیاز رو بردارم/ شما رو قسم میدم به امام زمان جوابم رو بدید وضع روحیم خیلی خراب شده

  پاسخ پشتیبان در تاريخ 6 تیر 1392 :

  سلام
  بله باید حتما با هم اخذش کنین

 9. نویسنده دیدگاه : محسن - در تاریخ : 15 تیر 1392

  سلام . من دانشجوی ورودی فراگیر سال 86 ( تجمیع) هستم . در ترم 1 سال 87 درس برنامه نویسی پیشرفته رو افتادم و چند ترم برنداشتم . در ترم 2 سال 88 برنامه نویسی پیشرفته و درس زبان ماشین و برنامه سازی را همزمان برداشته ام و قبول شده ام . ایا مشکل پیش نیاز و غیره برای من بوجود میاد . خیلی خیلی ممنون میشم که یه راهنمایی خوب بهم بدید

  پاسخ پشتیبان در تاريخ 15 تیر 1392 :

  سلام
  احتمال بسیار زیاد خیر مشکلی نباشد

 10. نویسنده دیدگاه : رضا - در تاریخ : 2 مرداد 1392

  با سلام
  تورو خدا جواب بدین.فیزیک2 پیش نیاز مدار1 هست.من ترم قبل اینارو هم نیاز کردم و دوباره برداشتم(ترمای قبل هم برداشته بودم ولی افتاده بودم).الان و ترم تابستان مدار1 دادن ولی فیزیک2 ندادن.من میتونم مدار1 وردارم؟

 11. نویسنده دیدگاه : مینا - در تاریخ : 4 مهر 1393

  سلام
  من مصالح ساختمانی نرفتم سرجلسه این ترم به مشکل خوردم سیستم بهم اجازه برداشتن ساختمان 1 نمیده
  مصالح پیش نیاز ساختمان1 خواستم ببینم میشه همنیازش کرد

  پاسخ پشتیبان در تاريخ 4 مهر 1393 :

  سلام
  اگر غیبت داشته اید خیر نمی شود

 12. نویسنده دیدگاه : مهدی - در تاریخ : 9 دی 1393

  سلام-من ریاضی1را2ترم پیش برداشتم وافتادم ترم بعدش ریاضی 2وریاضی1 رابرداشتم وریاضی2را امتحان دادم وافتادم وریاضی1 را امتحان ندادم حالا این ترم ریاضی2راقبول شدم وریاضی1 را افتادم حالا چی میشه نمره ریاضی 2 پاک میشه یا شامل تبصره میشه لطفا جواب بدید ممنون

  پاسخ پشتیبان در تاريخ 10 دی 1393 :

  سلام
  خیر مشکلی ندارد و قبول هستید ولی بلافاصله باید در ترم بعد ریاضی 1 رو بردارید مجددا

 13. نویسنده دیدگاه : ایلار - در تاریخ : 16 دی 1393

  من ترم قبلی شیمی2افتاده بودم این ترم شیمی2وشیمی تجزیه1روباهم برداشتم ولی متءسفانه شیمی تجزیه1 قبول شدم ولی شیمی2 نه.حالا شیمی تجزیه1حذف میشه؟؟؟؟؟؟؟؟؟

  پاسخ پشتیبان در تاريخ 17 دی 1393 :

  خیر مشکلی ندارد و نمره ثبت شما برای شما باقی می ماند.ولی بلافاصله در ترم بعد باید درس مورد نظر رو اخذ کنید

 14. نویسنده دیدگاه : امیر - در تاریخ : 30 دی 1393

  سلام من ریاضی ۱ را افتادم.حالا ترم بعد کدام درس هارا میتوانم هم نیاز کنم؟

  پاسخ پشتیبان در تاريخ 30 دی 1393 :

  سلام
  دروسی که پیش نیازشون درس ریاضی 1 شما هست!! به لیست ارائه دروس رشتتون مراجعه کنید

 15. نویسنده دیدگاه : صدیقه خصالی - در تاریخ : 6 تیر 1394

  سلام من چند درس رامی توانم تبصر ه کنم

  پاسخ پشتیبان در تاريخ 7 تیر 1394 :

  سلام
  تبصره چی؟؟
  اگر منظورتان تبصره ماده 10 هست که محدودیتی ندارد

 16. نویسنده دیدگاه : ناشناس - در تاریخ : 8 تیر 1394

  سلام مین می خواهم یکی از واحدهای درسی زبان انگلیسی عمومی راتک مااده کنم منظور ازتبصره تک ماده هست من زبانخارجی عمومی بانمره 833 مردودشده ام ایامی توانم دردانشگاه تک ماده کرد

  پاسخ پشتیبان در تاريخ 8 تیر 1394 :

  سلام
  دوست عزیز دانشگاه مدرسه که نیست تک ماده داشته باشد!!

 • نظراتی که به پیشرفت و تعمیق بحث کمک می کنند در مدت کوتاهی پس از دریافت به نظر دیگر بینندگان می رسد .
 • نظرات حاوی الفاظ سبک یا هرگونه توهین، افترا، کنایه یا تحقیر نسبت به دیگران منعکس نمی ‏شوند .
 • از نوشتن دیدگاهایتان با حروف فینگلیش جدا" خودداری کنید .
 • پاسخ های پشتیبان های سایت به رنگ سبز نمایش داده می شود . مسئولیت نظرات دیگران بر عهده ما نمی باشد.
 • قبل از ارسال هر گونه سوال ، در جستجوگر پيشرفته سايت ، سوال خود را جستجو كنيد . سوالات تكراري پاسخ داده نمي شوند و حذف مي شوند


 • قوانین و آیین نامه های دانشگاه پیام نور
 • راهنما و آموزش های تصویری برای دانشجویان

خبر های ویژه دانشگاه پیام نور

15 اردیبهشت 1395 | کد خبر : 36016

اختصاصی پیام نورنا /

شایعه تغییر تاریخ امتحانات نیمسال دوم 95-94 پیام نور

شایعه تغییر تاریخ امتحانات نیمسال دوم 95-94 پیام نور

سایت پیام نورنا : رئیس اداره اجرای آزمون های دانشگاه پیام نور هرگونه تغییر در تاریخ امتحانات نیمسال دوم 95-94 دانشگاه پیام نور را تکذیب کرد.

12 اردیبهشت 1395 | کد خبر : 35910

زمان ثبت نام پذیرفته شدگان فراگیر پیام نور سال 95 / مدارک لازم

زمان ثبت نام پذیرفته شدگان فراگیر پیام نور سال 95 / مدارک لازم

سایت پیام نورنا : ثبت نام کلیه پذیرفته شدگان فراگیر دانشگاه پیام نور سال 95 نوبت شانزدهم از 18 اردیبهشت ماه به صورت غیرحضوری آغاز می شود.

8 اردیبهشت 1395 | کد خبر : 35751

نتایج آزمون کارشناسی ارشد فراگیر سال 95 پیام نور (نوبت شانزدهم) اعلام شد

نتایج آزمون کارشناسی ارشد فراگیر سال 95 پیام نور (نوبت شانزدهم) اعلام شد

سایت پیام نورنا : نتایج آزمون کارشناسی ارشد فراگیر سال 1395 (نوبت شانزدهم) دانشگاه پیام‌نور اعلام شد / انتشار کارنامه همزمان با اعلام نتایج

3 اسفند 1394 | کد خبر : 33675

بخشنامه /

تمدید مهلت معرفی به استاد نیمسال دوم 95-94 پیام نور تا اردیبهشت 95

تمدید مهلت معرفی به استاد نیمسال دوم 95-94 پیام نور تا اردیبهشت 95

سایت پیام نورنا : دانشگاه پیام نور مهلت انتخاب و ثبت نمره معرفی به استاد نیمسال دوم 95-94 را تا پایان اردیبهشت ماه 95 تمدید کرد / شرایط و نکات بسیار مهم

30 دی 1394 | کد خبر : 31860

دانلود لیست ارائه دروس و منابع درسی نیمسال دوم 95-94 پیام نور

دانلود لیست ارائه دروس و منابع درسی نیمسال دوم 95-94 پیام نور

سایت پیام نورنا : لیست ارائه دروس و منابع درسی نیمسال دوم 95-94 پیام نور برای دانلود قرار داده شده است/ این لیست به صورت خودکار آپدیت می شود.

ابزارهای سایت

اضافه کردن آيدي ياهو پشتيبان جهت اطلاع از اخبار پيام نور

ارتباط تلفنی: فقط جهت ارتباط مراکز پیام نور و سفارش تبلیغات
ارتباط با ما
شماره های اعلام شده فقط جهت ارتباط مراکز پیام نور و سفارش تبلیغات می باشد و به هیچ عنوان جوابگوی سوالات آموزشی شما نیست

تبلیغات متنی

» تبليغات متني شما در پيام نورنا
با بازديد مناســـب و بــازدهي عالي
» بهبود سطح دانشجویان پیام نور
کمک به دانشجویان پیام نور برای رفع مشکلات خود
گپ و گفتگو - خاطرات دانشجویی - دانستنی های پیام نوری و ...
»بهبود رتبه سایت شما در نتایج جستجوی گوگل
» مشاوره و انجام پایان نامه کارشناسی،ارشد و دکتری
موسسه پایان نامه،سفارش پایان نامه،سایت پایان نامه
درخواست پایان نامه،پایان نامه دکتری،مشاور پایان نامه
» پایان نامه،مشاور پایان نامه،انجام پایان نامه کارشناسی ارشد
انجام پایان نامه ارشد کامپیوتر،برق،معماری،عمران
مکانیک،شیمی،حقوق،مدیریت،روانشناسی،حسابداری،صنایع،دامپزشکی...
» مشاور پایان نامه،انجام پایان نامه ارشد،انجام پایان نامه دکتری
مشاوره پایان نامه،انجام پایان نامه کارشناسی ارشد،پایان نامه
موسسه مشاوران تهران
» موسسه پایان نامه ، سفارش پایان نامه ، پایان نامه ارشد
پایان نامه دکتری ، تهیه پایان نامه ، موسسات پایان نامه
انجام پایان نامه ، انجام پایان نامه ارشد ، انجام پایان نامه دکتری
» موسسه پایان نامه،سفارش پایان نامه،انجام پایان نامه ارشد
انجام پایان نامه،پایان نامه،پایان نامه ارشد،تهیه پایان نامه
مشاوره پایان نامه،موسسات پایان نامه،مشاور پایان نامه
» پایان نامه،انجام پایان نامه،انجام پایان نامه ارشد
سفارش پایان نامه،تهیه پایان نامه،سایت پایان نامه
مشاوره پایان نامه،مشاور پایان نامه،پایان نامه ارشد
» پایان نامه ارشد - برق کامپیوتر مکانیک عمران صنایع مدیریت
پایان نامه دکتری -انجام پایان نامه - پروپوزال
اقتصاد حسابداری روانشناسی معماری
» موضوع پایان نامه ارشد - موضوع پایان نامه دکتری
موضوع پایان نامه مدیریت - مشاوره موضوع
انتخاب موضوع پایان نامه - موضوع پروژه - پروژه کسر خدمت
» پایان نامه مدیریت مالی - مدیریت اجرایی - MBA - مدیریت
مدیریت صنعتی - پایان نامه دکتری مدیریت - مدیریت بازرگانی
مدیریت بازاریابی - مدیریت کارآفرینی - انجام پایان نامه مدیریت
» مشاوره و انجام پایان نامه | مشاوره و انجام رساله
مشاوره و انجام پایان نامه ارشد | تبدیل پایان نامه به کتاب
» انجام مقاله ISI و ISC | پذیرش مقاله ISI و ISC
چاپ مقاله ISI و ISC | ویرایش مقاله ISI و ISC
» انجام پایان نامه ارشد/انجام پایان نامه کارشناسی ارشد
انجام پایان نامه دکتری / پایان نامه ارشد / پایان نامه
سفارش پایان نامه / انجام سمینار کارشناسی ارشد
» نمونه سوالات دانشگاه پیام نور
به همراه پاسخــــــــنامه
شامل آزمون نیمسال های مختلف دانشگاه پیام نور
تفکیک شده به صورت رشتـــــــــــه ای

Goto Top