چاپ خبر

قوانین و ضوابط مردودی ها ( تبصره ماده ۱۰ ) در دانشگاه پیام نور

توجه :کلیه دانشجویان ملزم به رعایت دقیق پیش نیاز و پس نیاز دروس هستند.

طبق تبصره ماده 10 آئین نامه آموزشی، اگر دانشجو درس پیش نیاز را انتخاب نماید و از آن نمره مردودی بگیرد. با نظر گروه آموزشی مربوطه (که در ذیل آمده است)می تواند در نیمسال تحصیلی بعد، آن درس را با پس نیاز آن به طور همزمان انتخاب نماید.

در صورت عدم قبولی در درس پیش نیاز، دانشجو موظف است تا زمانی که نمره قبولی کسب نماید آن درس را بلافاصله در نیمسال تحصیلی بعد انتخاب نماید. درسهایی که دانشجو پس از یکبار مردودی می تواند به طور همزمان با پس نیاز آن در یک ترم انتخاب نماید به شرح ذیل اعلام میگردد.

الف- در کلیه رشته ها ، در کلیه دروس عمومی، دانشجو می تواند طبق تبصره ۱۰ عمل نماید.

ب- طبق بخشنامه ۶۱۵۵۶/۲۱ مورخ ۲۳/۱۲/۸۲ مدیر خدمات آموزشی ، در تمامی رشته ها (بجز رشته ریاضی)، درس هایی که از گروه آموزشی ریاضی در آن رشته ارائه می گردد ، مشمول تبصره ماده ۱۰ می شوند.

ج – طبق بخشنامه شماره ۱۸۰/۳/۱۳ مورخ ۳/۸/۸۳ سرپرست دانشکده علوم، کلیه دروس فیزیک در رشته هایی که این دروس را ارائه می دهند، مشمول تبصره ماده ۱۰می شود.

علوم اقتصادی (اقتصاد نظری ): دانشجو در همه دس ها می تواند مطابق تبصره ماده ۱۰ عمل نماید.

آمار : دانشجو صرفا”در صورت مردودی در درس ریاضی عمومی ۲ می تواند همزمان درس ریاضی برای آمار را مطابق تبصره ماده ۱۰ انتخاب نماید.

مدیریت بازرگانی : بجز درس های ریاضیات ۱ و ۲ ، آمار ۱ و ۲ ، زبانهای خارجی ۱ و ۲ و ۳ و ۴ ، در بقیه درس ها دانشجو می تواند مطابق تبصره ماده ۱۰ عمل کند.

حسابداری : دانشجو می تواند در مورد درسهای اصول حسابداری ۲و۳،حسابداری میانه ۱و۲،اصول حسابرسی ۱و۲،حسابداری صنعتی ۲و۳،حسابداری پیشرفته ۱و۲،زبان تخصصی ۱و۲،درس های پایه (بجز درس های پژوهش عملیاتی ۱و۲،درسهای ریاضیات پایه و مقدمات آمار ،درس ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت ،درس آمار و کاربرد آن در مدیریت )مطابق تبصره ماده ۱۰ انتخاب نماید .

حقوق :دانشجو در تمام درسها می تواند طبق تبصره ماده ۱۰ عمل نماید .

علوم اجتماعی :دانشجو تنها می تواند در درس ریاضیات پایه،آمار مقدماتی، آمار در علوم اجتماعی طبق تبصره ماده ۱۰ عمل نماید .

الهیات و معارف اسلامی : دانشجو در تمام درسها می تواند طبق تبصره ماده ۱۰ عمل نماید .

زبان انگلیسی (مترجمی و ادبیات ): در کلیه درس ها دانشجو می تواند طیق تبصره ماده ۱۰ عمل نماید .

زبان و ادبیات فارسی: به استثنای درس های قواعد عربی ۱و۲و۳و۴،معانی و بیان ۱و۲،دستور زبان فارسی ۱و۲،دانشجو در بقیه درسها می تواند طبق تبصره ماده ۱۰ عمل نماید .

مدیریت دولتی : به استثنای درس های ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت ۱و۲،آمار و کاربرد آن در مدیریت ۱و۲،اصول حسابداری ۱و۲،تحقیق در عملیات ۱و۲، دانشجو در بقیه درسها می تواند طبق تبصره ماده ۱۰ عمل نماید .

روانشناسی : دانشجو صرف” در مورد درسهای روانشناسی عمومی ۱و۲،آسیب شناسی ۱و۲،متون خارجی ۱و۲، می تواند طبق تبصره ماده ۱۰ عمل نماید .

کتابداری : دانشجو صرف” در مورد درسهای مجموعه سازی ۱و۲،(تهیه سفارش و انتخاب ) می تواند طبق تبصره ماده ۱۰ عمل نماید .

زمین شناسی : در کلیه درس ها دانشجو می تواند طبق تبصره ماده ۱۰ عمل نماید .


علوم تربیتی : دانشجو در همه درسها می تواند طبق تبصره ماده ۱۰ عمل نماید .

شیمی : در کلیه درس ها دانشجو می تواند طبق تبصره ماده ۱۰ عمل نماید .

زیست شناسی : دانشجو در همه درسها می تواند طبق تبصره ماده ۱۰ عمل نماید .

ریاضی : دانشجو صرف” در صورت مردودی در درس ریاضی عمومی ۲ می تواند آن را با درس معادلات دیفرانسیل همزمان بگیرد .
همچنین کلیه دروس فیزیک در رشته ریاضی ،شامل تبصره ماده ۱۰ می باشد .

فیزیک : دانشجو می تواند در درس هایی که از گروه فیزیک و همچنین درس هایی که از گروه ریاضی در این رشته ارائه می گردد ،مطابق تبصره ماده ۱۰عمل نماید .


رشته های مهندسی گروه علمی مهندسی فناوری اطلاعات و ارتباطات پیام نور :

الف)برنامه سنتی:

رشته مهندسی کامپیوتر – نرم افزار

(برنامه سنتی)

ردیف

عنوان درس اخذ شده

درس پیشنیاز(همنیاز)

۱

آزمایشگاه کامپیوتر

مبانی کامپیوتر و برنامه سازی

۲

برنامه سازی پیشرفته

مبانی کامپیوتر و برنامه سازی

۳

ساختمان گسسته

ریاضی۱، مبانی کامپیوتر و برنامه سازی

۴

زبان تخصصی

برنامه سازی پیشرفته

۵

زبان ماشین و برنامه سازی

برنامه سازی پیشرفته

۶

طراحی کامپایلره

نظریه زبانها و ماشینها ،طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه سازی

۷

مدارهای منطقی

ساختمان گسسته،مدارهای الکترونیکی

۸

مدارهای الکترونیکی

مدارهای الکتریکی۱

۹

ساختمان داده ه

برنامه سازی پیشرفته،ساختمانهای گسسته

۱۰

ذخیره و بازیابی اطلاعات

ساختمان داده ها

۱۱

طراحی الگوریتم

ساختمان داده ها

۱۲

شبکه های کامپیوتری

سیستم های عامل

رشته مهندسی فناآوری اطلاعات

(برنامه سنتی)

ردیف

عنوان درس اخذ شده

درس پیشنیاز(همنیاز)

۱

ریاضیات گسسته

ریاضی ۱

۲

برنامه سازی پیشرفته

مبانی کامپیوتر و برنامه سازی

۳

مدارهای منطقی

ریاضیات گسسته

۴

ساختمان داده ه

ریاضیات گسسته،مبانی کامپیوتر و برنامه سازی

۵

طراحی الگوریتم

ساختمان داده ه

۶

معماری کامپیوتر

۷

مهندسی فناآوری اطلاعات ۱

مبانی فناآوری اطلاعات ،شبکه کامپیوتری ۱

۸

شبکه های کامپیوتری ۲

شبکه های کامپیوتری ۱

رشته علوم کامپیوتر

(برنامه سنتی)

ردیف

عنوان درس اخذ شده

درس پیشنیاز(همنیاز)

۱

اصول کامپیوتر ۱

اصول کامپیوتر ۱

۲

ریاضیات گسسته

ریاضی ۱

۳

ساختمان داده ها و الگوریتم ه

اصول کامپیوتر ۲،ریاضیات گسسته

۴

طراحی و تحلیل الگوریتمه

ساختمان داده و الگوریتمها

۵

ذخیره و بازیابی اطلاعات

ساختمان داده و الگوریتمها

۶

کامپایلر

ساختمان داده هاوالگوریتمها،نظریه اتوماتاو زبانها

۷

مدارهای منطقی

جبر خطی عددی

۸

شبکه های کامپیوتری ۲

اصول کامپیوتر۲

ب)طرح تجمیع:

(نیمه اول طرح تجمیع)

رشته های مهندسی کامپیوتر(نرم افزار-سخت افزار)،مهندسی فنآوری اطلاعات،علوم کامپیوتر

ردیف

عنوان درس اخذ شده

درس پیشنیاز(همنیاز)

۱

برنامه سازی پیشرفته

مبانی کامپیوتر و برنامه سازی

۲

ساختمان گسسته

مبانی کامپیوتر و برنامه سازی

۳

ساختمان داده

برنامه سازی پیشرفته ،ساختمان گسسته

۴

مدارهای منطقی

ساختمان گسسته

۵

ذخیره و بازیابی اطلاعات

برنامه سازی پیشرفته ،ساختمان داده

۶

طراحی الگوریتم

ساختمان داده

(نیمه دوم طرح تجمیع)

رشته علوم کامپیوتر

ردیف

عنوان درس اخذ شده

درس پیشنیاز(همنیاز)

۱

شبکه های کامپیوتری

اصول سیستمهای عامل

۲

کامپایلر ۱

ساختمان داده،نظریه زبانها و ماشینه

(نیمه دوم طرح تجمیع)

رشته های مهندسی کامپیوتر(نرم افزار)

ردیف

عنوان درس اخذ شده

درس پیشنیاز(همنیاز)

۱

شبکه های کامپیوتری۱

سیستم های عامل

۲

مدارهای الکترونیکی

مدارهای الکتریکی ۱

۳

اصول طراحی کامپایلر

نظریه زبانها و ماشینها ،طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه سازی

نکته : طی بخشنامه شماره ۳/۲۸۱۴۸ مورخ ۱۳۸۷/۰۵/۰۳ دانشجویانی که از نیمسال پائیز ۸۵-۸۶ لغایت بهار ۸۷-۸۸ سقف واحد ، هم نیاز و پیش نیاز را رعایت ننموده اند بخشیده شده اند.

Share داغ کن - کلوب دات کام 
کلید واژه ها :

نظرات کاربران

 1. نویسنده دیدگاه : aynaz - در تاریخ : ۲۹ بهمن ۱۳۹۰

  سلام آیا میتوان دو درس همنیاز را در یک ترم با هم ور نداشت؟ برای مثال من دو درس هم نیاز اپتیک و آز اپتیک را نتوانستم با هم در این ترم بردارم چون آز هپتیک ظرفیتش تکمیل شده بود(این دو درس پیشنیاز نیستند)

  پاسخ پشتیبان در تاريخ ۲۹ بهمن ۱۳۹۰ :

  سلام
  اگر همنیاز باشند بله مشکلی ندارد.
  ولی اگر در لیست ارائه دروس ذکر شده باشد “همزمان” باید حتما” به صورت همزمان اخذ کنید

 2. نویسنده دیدگاه : سهیلا - در تاریخ : ۱۲ شهریور ۱۳۹۱

  من۲ترم است که درس ریاضیات وآمار را می افتم این ترم خواستم ریاضیات را با ایستایی بردارم ایا تبصره ۱۰ در رشته مهندسی معماری این امکان را به من میدهد؟کمکم کنید

  پاسخ پشتیبان در تاريخ ۱۲ شهریور ۱۳۹۱ :

  سلام
  تبصره ماده ۱۰ برای تمام دروس پیام نور اجرا می شود. بخشنامه جدید هست

 3. نویسنده دیدگاه : علی - در تاریخ : ۲۲ شهریور ۱۳۹۱

  سلام
  من ترم پیش ساختمان گسسته رو پاس نکردم
  الان دو تا از درسام پیش نیازشون گسسته است ویک درس هم که پیش نیاز ش گسسته نیست همنیاز یکی از همین دودرس
  الان این شامل تبصره ی ۱۰ می شود

  پاسخ پشتیبان در تاريخ ۲۲ شهریور ۱۳۹۱ :

  سلام
  اگر منظورتون از پاس نکردن این هست که درس رو افتاده اید بله مشکلی ندارد وشامل تبصره ماده ۱۰ می شود

 4. نویسنده دیدگاه : مهرداد - در تاریخ : ۲۴ شهریور ۱۳۹۱

  سلام
  من درست شرایط دوست خوبم علی رو دارم
  یعنی

  من ترم پیش ساختمان گسسته رو پاس نکردم
  الان دو تا از درسام پیش نیازشون گسسته است ویک درس هم که پیش نیاز ش گسسته نیست همنیاز یکی از همین دودرس
  الان این شامل تبصره ی ۱۰ می شود؟؟
  ولی من اصلا سر جلسه ساختمان گسسته نرفتم و غایب بودم یعنی الان این مسئله باعث میشه که نتونم از تبصره ۱۰ استفاده کنم؟؟

  پاسخ پشتیبان در تاريخ ۲۴ شهریور ۱۳۹۱ :

  سلام
  بله اگر غایب بوده اید نمی توانید از تبصره ماده ۱۰ استفاده کنید.چون غیبت جز تبصره ماده ۱۰ حساب نمی شود.ولی اگر شرکت کردید و نمره مردودی گرفته خوب در این صورت می توانید و مشکلی نخواهد بود

 5. نویسنده دیدگاه : مهرداد - در تاریخ : ۲۴ شهریور ۱۳۹۱

  ای وای یعنی دیگه پس نیاز نمیتونم بردارم
  هیچ راه دیگه ای نیست که پیشنیاز رو بشه با شرایط من با پس نیاز هم نیاز کرد؟؟
  من غائب بودم گسسته رو

  پاسخ پشتیبان در تاريخ ۲۴ شهریور ۱۳۹۱ :

  خیر متاسفانه هیچ راهی ندارد

 6. نویسنده دیدگاه : جلال - در تاریخ : ۱۴ دی ۱۳۹۱

  سلام.من ریاضی ۲ رو برداشتم و پاس نشده.ترم بعدیش یعنی این ترم برنداشتمش.آیا بعدا مشکلی هست که بلافاصله برنداشتمش؟تورو خدا زودتر بگین خیلی دلم شور میزنه…….

  پاسخ پشتیبان در تاريخ ۱۵ دی ۱۳۹۱ :

  سلام
  خیر مشکلی ندارد

 7. نویسنده دیدگاه : علی - در تاریخ : ۱۶ دی ۱۳۹۱

  سلام
  آیا غیبت در امتحان پایان ترم روی معدل تاثیر دارد و مشکلی ایجاد میکند؟؟لطفا حذفم نکنید بخدا همه ی سوالارو خوندم جواب نگرفتم.خواهش میکنم سریع ج بدید خیلی نگرانم:((

  پاسخ پشتیبان در تاريخ ۱۷ دی ۱۳۹۱ :

  سلام
  درس حذف می شود و هیچ نمره ای هم ثبت نمی شود و هیچ تاثیری هم در معدل ندارد

 8. نویسنده دیدگاه : امیر - در تاریخ : ۵ تیر ۱۳۹۲

  سلام . آیا اگه درسی رو قبول نشیم در ترم بعد حتماحتما باید پیش نیاز و پس نیاز رو همزمان برداریم؟ آخه اون درسی رو که قبول نشدم این ترم دیگه ارائه نمیکنند تا با پس نیازش همزمان بردارم یعنی من میتونم فقط فقط این ترم پس نیاز رو بردارم/ شما رو قسم میدم به امام زمان جوابم رو بدید وضع روحیم خیلی خراب شده

  پاسخ پشتیبان در تاريخ ۶ تیر ۱۳۹۲ :

  سلام
  بله باید حتما با هم اخذش کنین

 9. نویسنده دیدگاه : محسن - در تاریخ : ۱۵ تیر ۱۳۹۲

  سلام . من دانشجوی ورودی فراگیر سال ۸۶ ( تجمیع) هستم . در ترم ۱ سال ۸۷ درس برنامه نویسی پیشرفته رو افتادم و چند ترم برنداشتم . در ترم ۲ سال ۸۸ برنامه نویسی پیشرفته و درس زبان ماشین و برنامه سازی را همزمان برداشته ام و قبول شده ام . ایا مشکل پیش نیاز و غیره برای من بوجود میاد . خیلی خیلی ممنون میشم که یه راهنمایی خوب بهم بدید

  پاسخ پشتیبان در تاريخ ۱۵ تیر ۱۳۹۲ :

  سلام
  احتمال بسیار زیاد خیر مشکلی نباشد

 10. نویسنده دیدگاه : رضا - در تاریخ : ۲ مرداد ۱۳۹۲

  با سلام
  تورو خدا جواب بدین.فیزیک۲ پیش نیاز مدار۱ هست.من ترم قبل اینارو هم نیاز کردم و دوباره برداشتم(ترمای قبل هم برداشته بودم ولی افتاده بودم).الان و ترم تابستان مدار۱ دادن ولی فیزیک۲ ندادن.من میتونم مدار۱ وردارم؟

 • نظراتی که به پیشرفت و تعمیق بحث کمک می کنند در مدت کوتاهی پس از دریافت به نظر دیگر بینندگان می رسد .
 • نظرات حاوی الفاظ سبک یا هرگونه توهین، افترا، کنایه یا تحقیر نسبت به دیگران منعکس نمی ‏شوند .
 • از نوشتن دیدگاهایتان با حروف فینگلیش جدا" خودداری کنید .
 • پاسخ های پشتیبان های سایت به رنگ سبز نمایش داده می شود . مسئولیت نظرات دیگران بر عهده ما نمی باشد.
 • قبل از ارسال هر گونه سوال ، در جستجوگر پيشرفته سايت ، سوال خود را جستجو كنيد . سوالات تكراري پاسخ داده نمي شوند و حذف مي شوند


خبر های ویژه دانشگاه پیام نور


۳ اردیبهشت ۱۳۹۳ | کد خبر : 17773

بخشنامه /

لیست دروس ریزشی مرحله دوم و زمان ثبت نام آزمون مجدد نیمسال اول ۹۳-۹۲ پیام نور

لیست دروس ریزشی مرحله دوم و زمان ثبت نام آزمون مجدد نیمسال اول ۹۳-۹۲ پیام نور

پایگاه خبری دانشجویان پیام نور (پیام نورنا) : لیست دروس ریزشی مرحله دوم نیمسال اول 93-92 دانشگاه پیام نور و زمان آزمون مجدد آنها توسط سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور اعلام شد.

۲ اردیبهشت ۱۳۹۳ | کد خبر : 17762

زمان حذف اضطراری و تعیین محل آزمون امتحانات در نیمسال دوم ۹۳-۹۲ دانشگاه پیام نور

زمان حذف اضطراری و تعیین محل آزمون امتحانات در نیمسال دوم ۹۳-۹۲ دانشگاه پیام نور

پایگاه خبری دانشجویان پیام نور (پیام نورنا) : حذف اضطراری و تعیین محل آزمون امتحانات نیمسال دوم 93-92 دانشگاه پیام نور از 20 اردیبهشت ماه فعال می شود.

۲۶ فروردین ۱۳۹۳ | کد خبر : 17715

اختصاصی پیام نورنا /

افزایش زمان تحویل واحدهای عملی کارآموزی، کارگاهی و پرو‍‍ژه دانشجویان پیام نور + بخشنامه

افزایش زمان تحویل واحدهای عملی کارآموزی، کارگاهی و پرو‍‍ژه دانشجویان پیام نور + بخشنامه

به گزارش پایگاه خبری دانشجویان پیام نور (پیام نورنا) : زمان تحویل واحدهای عملی کارآموزی، کارگاهی و پرو‍‍ژه دانشجویان دانشگاه پیام نور از یک نیمسال تحصیلی به دو نیمسال تحصیلی افزایش پیدا کرد.

۱۹ فروردین ۱۳۹۳ | کد خبر : 17674

عدم تغییر زمان برگزاری امتحانات دانشگاه پیام نور به دلیل مسابقات جام جهانی

عدم تغییر زمان برگزاری امتحانات دانشگاه پیام نور به دلیل مسابقات جام جهانی

پایگاه خبری دانشجویان پیام نور (پیام نورنا) : با توجه به رعایت استانداردهای آموزشی در دانشگاه پیام نور ، زمان امتحانات دانشجویان به دلیل برگزاری مسابقات جام جهانی تغییر نمی کند.

۱۰ فروردین ۱۳۹۳ | کد خبر : 17621

نحوه اطلاع از تستی یا تشریحی بودن و حذفیات دروس در امتحانات پایان ترم پیام نور

نحوه اطلاع از تستی یا تشریحی بودن و حذفیات دروس در امتحانات پایان ترم پیام نور

پایگاه خبری دانشجویان پیام نور (پیام نورنا) : با توجه به تغییرات پیش آمده در خصوص برگزاری نحوه امتحانات پایان ترم ، تستی – تشریحی بودن امتحانات و حذفیات دروس دانشگاه پیام نور در لیست منابع هر رشته برای هر درس اعلام می شود.

۲۶ اسفند ۱۳۹۲ | کد خبر : 17600

رئیس مرکز آزمون دانشگاه پیام نور:

ثبت نام و برگزاری آزمون ارشد فراگیر سال ۹۳ در انتظار تایید سازمان سنجش / زمان احتمالی جدید ثبت نام

ثبت نام و برگزاری آزمون ارشد فراگیر سال ۹۳ در انتظار تایید سازمان سنجش / زمان احتمالی جدید ثبت نام

پایگاه خبری دانشجویان پیام نور (پیام نورنا) : با توجه به اینکه رایزنی پیرامون برگزاری کنکور فراگیر دانشگاه پیام نور در اردیبهشت ۹۳ به نتیجه نرسید ، احتمال برگزاری کنکور فراگیر دانشگاه پیام نور در مرداد ماه ۹۳ و پذیرش در مهرماه ۹۳ قوت می‌گیرد.

ابزارهای سایت

اضافه کردن آيدي ياهو پشتيبان جهت اطلاع از اخبار پيام نور

ارتباط تلفنی: فقط جهت ارتباط مراکز پیام نور و سفارش تبلیغات
ارتباط با ما
شماره اعلام شده فقط جهت ارتباط مراکز پیام نور و سفارش تبلیغات می باشد و به هیچ عنوان جوابگوی سوالات آموزشی شما نیست

تبلیغات متنی

» تبليغات متني شما در پيام نورنا
با بازديد مناســـب و بــازدهي عالي
» ارائه خدمات رایگان مشاوره کنکور ارشد فراگیر
سوالات ، منابع و جزوات کنکور ارشد فراگیر پیام نور
برای اطلاعات بیشتر با 09358027490 تماس بگیرید
» بهبود سطح دانشجویان پیام نور
کمک به دانشجویان پیام نور برای رفع مشکلات خود
گپ و گفتگو - خاطرات دانشجویی - دانستنی های پیام نوری و ...
» اولین و قویترین مرکز آموزش و تعمیرات
موبایل , تبلت , لپ تاپ , مانیتور , پرینتر , کپی در ایران
021-66476982 | 09191080287
» کارشناسی ارشد MBA به زبان انگلیسی
اریکا نماینده رسمی دانشگاه جورج سایمون اهم در ایران
22552631 | 22768366 | 021-22563710
» نمونه سوالات دانشگاه پیام نور
به همراه پاسخــــــــنامه
شامل آزمون نیمسال های مختلف دانشگاه پیام نور
تفکیک شده به صورت رشتـــــــــــه ای
Goto Top