چاپ خبر
انتشار کلید در 13 اردیبهشت؛

دانلود دفترچه سوالات آزمون کارشناسی ارشد سال 1396 / کلید سوالات

پیام نورنا : دفترچه سئوالات آزمون کارشناسی ارشد سال 1396 در سایت سازمان سنجش منتشر شد و کلید این آزمون از روز چهارشنبه 13 اردیبهشت در دسترس داوطلبان قرار می گیرد.

به گزارش پیام نورنا (PNUNA.COM) : مهر – هریک از کدرشته های امتحانی به طور جداگانه قابل دریافت است و داوطلبان می توانند از طریق لینک و جدول زیر سئوالات و کلید سوالات آزمون کارشناسی ارشد سال 1396 را دریافت کنند.

سازمان سنجش 141 دفترچه مجموعه سئوالات این آزمون را منتشر کرده است.

آزمون کارشناسی ارشد سال 96 دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی از جمله دانشگاه آزاد اسلامی در روزهای 7 و 9 اردیبهشت ماه 1396 با حضور بیش از 878 هزار داوطلب برگزار شد.

 

مشاهده کلید سوالات آزمون کارشناسی ارشد سال 1396 – کلیک کنید

 

 

لینک دانلود دفترچه کد و عنوان رشته امتحانی

دریافت دفترچه شماره 1

دریافت دفترچه شماره 2

1101 – زبان وادبیات فارسی
دریافت دفترچه 1102 – مجموعه علوم جغرافیایی
دریافت دفترچه 1103 – سنجش ازدور و سیستم اطلاعات جغرافیایی
دریافت دفترچه 1104 – مجموعه زبان عربی
دریافت دفترچه

1105 – علوم اقتصادی

دریافت دفترچه 1106 – مجموعه تربیت بدنی وعلوم ورزشی
دریافت دفترچه 1107 – تاریخ
دریافت دفترچه 1108 – مجموعه علوم اجتماعی
دریافت دفترچه 1109 – زبان های باستانی ایران
دریافت دفترچه 1110 – مجموعه زبان شناسی
دریافت دفترچه 1111 – مجموعه الهیات ومعارف اسلامی – علوم قرآنی
دریافت دفترچه 1112 – مجموعه الهیات ومعارف اسلامی- فقه و حقوق
دریافت دفترچه 1113 – مجموعه الهیات ومعارف اسلامی- فلسفه و کلام
دریافت دفترچه 1114 – مجموعه الهیات ومعارف اسلامی – ادیان
دریافت دفترچه 1115 – مجموعه الهیات ومعارف اسلامی – مخصوص اهل تسنن
دریافت دفترچه 1116 – مجموعه فلسفه

دریافت دفترچه

1117 – مجموعه علوم تربیتی /1
دریافت دفترچه 1119 – علم اطلاعات ودانش شناسی
دریافت دفترچه 1120 – مجموعه زبان فرانسه
دریافت دفترچه 1121 – مجموعه زبان انگلیسی
دریافت دفترچه 1122 – مجموعه زبان روسی
دریافت دفترچه 1124 – مجموعه زبان المانی
دریافت دفترچه 1125 – مجموعه مدیریت جهانگردی
دریافت دفترچه 1126 – مجموعه حقوق
دریافت دفترچه 1127 – ایرانشناسی
دریافت دفترچه 1129 – زبان وادبیات اردو
دریافت دفترچه 1130 – مجموعه علوم سیاسی وروابط بین الملل
دریافت دفترچه 1131 – مجموعه مطالعات جهان
دریافت دفترچه 1132 – باستان شناسی
دریافت دفترچه 1133 – مجموعه روانشناسی
دریافت دفترچه 1134 – مجموعه حسابداری
دریافت دفترچه 1137 – مطالعات زنان
دریافت دفترچه 1138 – مجموعه علوم ارتباطات اجتماعی
دریافت دفترچه 1139 – مددکاری اجتماعی
دریافت دفترچه 1142 – مجموعه مدیریت

دریافت دفترچه

1143-مشاوره
دریافت دفترچه 1144-مدیریت دریایی
دریافت دفترچه 1145-مجموعه امور فرهنگی

دریافت دفترچه

1146 – مجموعه محیط زیست

دریافت دفترچه

1148 – مجموعه مدیریت کسب و کار و امور شهری
دریافت دفترچه 1148- مجوعه مدیریت کسب و کار و امور شهری(سوالات زبان )
دریافت دفترچه 1152 -مدرسی معارف اسلامی
دریافت دفترچه 1153-مدیریت اطلاعاتی
دریافت دفترچه 1154 – مطالعات دفاعی -استراتژیک
دریافت دفترچه 1155 – اطلاعات استراتژیک
دریافت دفترچه 1156 – اماد
دریافت دفترچه 1157 – مدیریت بحران
دریافت دفترچه 1201 – علوم زمین
دریافت دفترچه 1202 – مجموعه ژئوفیزیک وهواشناسی

دریافت دفترچه شماره 1

دریافت دفترچه شماره 2

1203 – مجموعه شیمی
دریافت دفترچه 1204 – مجموعه فیزیک

دریافت دفترچه

1205 – مجموعه فوتونیک
دریافت دفترچه 1205-مجموعه فوتونیک (سوالات اپتیک)
دریافت دفترچه 1206 – مجموعه زیست شناسی -علوم سلولی ومولکولی
دریافت دفترچه 1207 – آمار
دریافت دفترچه 1208 – مجموعه ریاضی
دریافت دفترچه 1209 – مجموعه علوم کامپیوتر
دریافت دفترچه 1213 – زیست شناسی گیاهی
دریافت دفترچه 1214 – زیست شناسی علوم جانوری
دریافت دفترچه 1215 – مجموعه محیطزیست
دریافت دفترچه 1216 – زیست شناسی دریا
دریافت دفترچه 1217 – اوقیانوس شناسی فیزیکی
دریافت دفترچه 1218 – مجموعه تاریخ وفلسفه علم
دریافت دفترچه 1219 – علوم شناختی
دریافت دفترچه 1220- مجموعخ علوم اطلاعاتی

دریافت دفترچه

1251 – مجموعه مهندسی برق
دریافت دفترچه 1253 – مجموعه مهندسی نفت
دریافت دفترچه 1255 – مجموعه مهندسی پلیمر
دریافت دفترچه 1256 – مهندسی معماری کشتی
دریافت دفترچه 1257 -مجموعه مهندسی شیمی
دریافت دفترچه 1259 – مهندسی صنایع
دریافت دفترچه 1262 – مهندسی درسوانح طبیعی
دریافت دفترچه 1263 – مهندسی عمران نقشه برداری
دریافت دفترچه 1264 – مجموعه مهندسی عمران
دریافت دفترچه 1267 – مجموعه مهندسی مکانیک

دریافت دفترچه

1268 – مجموعه مهندسی معدن
دریافت دفترچه 1272 – مجموعه مهندسی مواد ومتالوژی
دریافت دفترچه 1273 – نانوفناوری -نانومواد
دریافت دفترچه 1276 – مجموعه مهندسی فناوری اطلاعات

دریافت دفترچه شماره 1

دریافت دفترچه شماره 2

1277 – مجموعه مهندسی کامپیوتر
دریافت دفترچه 1279 – مجموعه مهندسی هوافضا
دریافت دفترچه 1283 – مهندسی نساجی
دریافت دفترچه 1285 – مهندسی شیمی -بیوتکنولوژی و داروسازی
دریافت دفترچه 1286 – مجموعه مهندسی پلیمر-صنایع رنگ
دریافت دفترچه 1287 – مهندسی طراحی محیطزیست
دریافت دفترچه 1290 – مهندسی ابزاردقیق واتوماسیون درصنایع نفت
دریافت دفترچه 1292 – مهندسی ایمنی وبازرسی فنی
دریافت دفترچه 1293 – مهندسی شیمی -بهداشت -ایمنی ومحیطزیست
دریافت دفترچه 1294 – مجموعه ایمنی صنعتی
دریافت دفترچه 1301 – مجموعه مرتع و آبخیزداری
دریافت دفترچه 1302 – علوم و مهندسی آب
دریافت دفترچه 1303 – مجموعه زراعت واصلاح نباتات
دریافت دفترچه 1304 – اقتصادکشاورزی
دریافت دفترچه 1305 – علوم و مهندسی باغبانی
دریافت دفترچه 1306 – ترویج وآموزش کشاورزی
دریافت دفترچه 1307 – علوم و مهندسی جنگل
دریافت دفترچه 1308 – مجموعه مدیریت حاصلخیزی- زیست فناوری و منابع خاک
دریافت دفترچه 1309 – مجموعه علوم دام وطیور
دریافت دفترچه 1311 – علوم و مهندسی شیلات
دریافت دفترچه 1312 – مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی
دریافت دفترچه 1313 -علوم ومهندسی صنایع غذایی
دریافت دفترچه 1314 -حشره شناسی کشاورزی
دریافت دفترچه 1315 – بیماری شناسی گیاهی
دریافت دفترچه 1317 – علوم و مهندسی محیط زیست
دریافت دفترچه 1319 -مهندسی مکانیک بیوسیستم
دریافت دفترچه 1321 – مدیریت و کنترل بیابان
دریافت دفترچه 1322 – مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی
دریافت دفترچه 1323 – اکوهیدرولوژی
دریافت دفترچه 1324 – بیوتکنولوژی درکشاورزی
دریافت دفترچه 1325 – توسعه روستایی
دریافت دفترچه 1326 – شناسایی ومبارزه باعلف های هرز
دریافت دفترچه 1327 – مدیریت کشاورزی
دریافت دفترچه 1328 – مهندسی فضای سبز
دریافت دفترچه 1350 – مجموعه برنامه ریزی شهری -منطقه ای ومدیریت شهری
دریافت دفترچه 1351 – طراحی شهری
دریافت دفترچه 1352 – مجموعه معماری
دریافت دفترچه 1353 – مرمت واحیای ابنیه وبافت های تاریخی
دریافت دفترچه 1356 – نمایش عروسکی
دریافت دفترچه 1357 – مجموعه هنرهای نمایشی وسینما
دریافت دفترچه 1358 – مجموعه هنرهای تصویری وطراحی

دریافت دفترچه

1359 – مجموعه هنرهای پژوهشی وصنایع دستی
دریافت دفترچه 1360 – مجموعه هنرهای موسیقی
دریافت دفترچه 1361 – مجموعه هنرهای ساخت ومعماری
دریافت دفترچه 1362 – طراحی صنعتی
دریافت دفترچه 1363 – فرش
دریافت دفترچه 1364 – طراحی پارچه ولباس
دریافت دفترچه 1501 – انگل شناسی دامپزشکی
دریافت دفترچه 1502 – فیزیولوژی دامپزشکی
دریافت دفترچه 1503- قارچ شناسی دامپزشکی
دریافت دفترچه 1504 – بافت شناسی دامپزشکی
دریافت دفترچه 1505 – باکتری شناسی دامپزشکی
دریافت دفترچه 1506 – ایمنی شناسی دامپزشکی
دریافت دفترچه 1507 – بهداشت وکنترل کیفی موادغذایی
دریافت دفترچه 1509 – بیوشیمی بالینی
دریافت دفترچه زبان فرانسه برای کد رشته 1117 و 1143 – صبح پنجشنبه
دریافت دفترچه زبان فرانسه و زبان آلمانی برای کد رشته 1108 و 1116 و 1130 – صبح جمعه
دریافت دفترچه زبان فرانسه – مجموعه زبان شناسی
دریافت دفترچه زبان فرانسه- مجموعه حقوق
پایگاه خبری دانشجویان پیام نور :: PNUNA.COM
Share داغ کن - کلوب دات کام 
کلید واژه ها :

نظرات کاربران

صفحات نظرات :
 1. نویسنده دیدگاه : حسین - در تاریخ : 11 اردیبهشت 1396

  سلام
  من هرچی میزنم تو سیستم گلستان.میگه رمز و شناسه اشتباه است
  چ جور میتونم با سامانه 4060 رمز رو بازیابی کنم؟

  پاسخ دپارتمان پشتیبانی در تاريخ 11 اردیبهشت 1396 :

  سلام
  در صفحه اصلی سایت گلستان ذکر شده راهنماش

 2. نویسنده دیدگاه : حسین - در تاریخ : 11 اردیبهشت 1396

  ذکر نشده
  شما راهنمایی کنید
  هیچی نگفته

  پاسخ دپارتمان پشتیبانی در تاريخ 11 اردیبهشت 1396 :

  صفحه اصلی سایت گلستان رو چک کنید دوست عزیز ذکر شده!!
  reg.pnu.ac.ir

 3. نویسنده دیدگاه : عزیز - در تاریخ : 12 اردیبهشت 1396

  سلام
  پاسخ نامه سوالات ارشد رو کی میذارین؟

  پاسخ دپارتمان پشتیبانی در تاريخ 12 اردیبهشت 1396 :

  سلام
  به زودی کلید سوالات هم در دسترس قرار خواهد گرفت

 4. نویسنده دیدگاه : khakzad - در تاریخ : 12 اردیبهشت 1396

  با سلام

  امکان انتخاب پایان نامه ارشد و واریز شهریه آن درتابستان وجود داره ؟ البته با ابن نیت که در ترم بعد به اتمام برسد
  با تشکر

  پاسخ دپارتمان پشتیبانی در تاريخ 12 اردیبهشت 1396 :

  سلام
  اگر ارائه شود بله. معمولا ارائه می شود

 5. نویسنده دیدگاه : ناشناس - در تاریخ : 13 اردیبهشت 1396

  سلام وقت شما بخیر
  ایا سایت گلستان مشکل دارد؟/
  من امکان دسترسی به سایت را ندارم
  (البته من به تازگی ویندوز10بر روی سیستم خود نصب کرده ام ایا میتواند مشکل از همین باشد؟؟؟)
  ممنون میشوم جواب بدهید
  با تشکر

  پاسخ دپارتمان پشتیبانی در تاريخ 14 اردیبهشت 1396 :

  سلام
  اول اکسپلورر رو باز کنید بعد از قسمت tools گزینه compatibility view setting رو انتخاب کنید
  بعد توی قسمت add website آدرس reg.pnu.ac.ir رو تایپ کنید و بعد add کنید

 6. نویسنده دیدگاه : ناشناس - در تاریخ : 13 اردیبهشت 1396

  سلام.چندروزه میخوام شهریه واریزکنم ولی سیستم گلستان بالا نمیاد.لطف کنین لینک سیستم گلستان وبزارین توسایت

  پاسخ دپارتمان پشتیبانی در تاريخ 14 اردیبهشت 1396 :

  سلام
  http://reg.pnuna.com

 7. نویسنده دیدگاه : محمد - در تاریخ : 17 اردیبهشت 1396

  سلام پشتیبان تو خبر ها نوشته ارزیابی استاتید از 12 اردیبهشت شروع شده من میرم تو سیستم قسمت ارزیابی مینویسه درسی برای ارزیابی وجود ندارد ترم قبلی هم همینطور بود حالا سوال بنده اینه چرا اینطوریه ایا سیتمم مشکل دارد؟

  پاسخ دپارتمان پشتیبانی در تاريخ 17 اردیبهشت 1396 :

  سلام
  کلا چیز زیاد مهمی نیست و احتمالا چون خود دانشگاه هم میدونه بررسی دقیقی نمیشه زیاد پیگیر برطرف کردن مشکلش نیست

 8. نویسنده دیدگاه : ابوالفضل - در تاریخ : 17 اردیبهشت 1396

  سلام. من یه مرکز چون نزدیک شهرمونه و رشتمو داره مهمان هستم . حالا پیام نور شهر خودم می تونم مهمان اضطراری بشم امتحان بدم.

  پاسخ دپارتمان پشتیبانی در تاريخ 17 اردیبهشت 1396 :

  سلام
  درخواستتون رو ثبت کنید شاید موافقت شد

 9. نویسنده دیدگاه : بی نام - در تاریخ : 18 اردیبهشت 1396

  سلام
  هرچی کد کلید سوالات ارشد رو میزنم میگه عبارت امنیتی اشتباه است بنظرم هنوز پاسخ سوالات نیومده توی سایت اینجور نیست؟؟؟؟

  پاسخ دپارتمان پشتیبانی در تاريخ 18 اردیبهشت 1396 :

  سلام
  چرا قرار داده شده و مشکلی ندارد

 • نظراتی که به پیشرفت و تعمیق بحث کمک می کنند در مدت کوتاهی پس از دریافت به نظر دیگر بینندگان می رسد .
 • نظرات حاوی الفاظ رکیک، توهین، شماره تلفن و موبایل، آدرس ایمیل، عقاید سیاسی، نام بردن از مسئولین و امثالهم تایید نمی شود.
 • از نوشتن دیدگاهایتان با حروف فینگلیش جدا" خودداری کنید .
 • پاسخ های پشتیبان های سایت به رنگ سبز نمایش داده می شود . مسئولیت نظرات دیگران بر عهده ما نمی باشد.
 • قبل از ارسال هر گونه سوال ، در جستجوگر پيشرفته سايت ، سوال خود را جستجو كنيد . سوالات تكراري پاسخ داده نمي شوند و حذف مي شوند

محدودیت زمانی - کد مورد نظر رو دوباره لود کنید
خبر های ویژه دانشگاه پیام نور

7 بهمن 1398 | کد خبر : 66578

توضیحات کامل نحوه و چگونگی ثبت نام /

آغاز ثبت نام پذیرفته شدگان ارشد فراگیر نوبت بیستم (بهمن 98) پیام نور

آغاز ثبت نام پذیرفته شدگان ارشد فراگیر نوبت بیستم (بهمن 98) پیام نور

پیام نورنا : پذیرش غیرحضوری و انتخاب واحد کلیه پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد فراگیر ورودی بهمن سال 98 (نوبت بیستم) دانشگاه پیام نور آغاز شد.

5 بهمن 1398 | کد خبر : 66560

آغاز انتخاب واحد نیمسال دوم 98-98 پیام نور / تعداد واحد قابل اخذ

آغاز انتخاب واحد نیمسال دوم 98-98 پیام نور / تعداد واحد قابل اخذ

پیام نورنا : از هم اکنون می توانید برای ثبت نام و انتخاب واحد نیمسال دوم 99-98 پیام نور اقدام کنید / نکاتی بسیار مهم جهت سهولت در انتخاب واحد دانشجویان / اطلاعیه در مورد تعداد واحد قابل اخذ

5 بهمن 1398 | کد خبر : 66569

دانلود برنامه امتحانات نیمسال دوم 99-98 پیام نور

دانلود برنامه امتحانات نیمسال دوم 99-98 پیام نور

پیام نورنا : برنامه امتحانات نیمسال دوم 99-98 پیام نور از طریق سایت پیام نورنا برای دانشجویان تهیه و قابل دریافت شد.

5 بهمن 1398 | کد خبر : 66567

دانلود لیست ارائه دروس و منابع درسی نیمسال دوم 99-98 پیام نور

دانلود لیست ارائه دروس و منابع درسی نیمسال دوم 99-98 پیام نور

پیام نورنا : لیست ارائه دروس و منابع درسی نیمسال دوم 99-98 پیام نور برای دانلود قرار داده شده است/ این لیست به صورت خودکار آپدیت می شود.

4 بهمن 1398 | کد خبر : 66558

شرایط و نکات بسیار مهم /

آغاز مهلت ثبت و آزمون معرفی به استاد نیمسال دوم 99-98 پیام نور

آغاز مهلت ثبت و آزمون معرفی به استاد نیمسال دوم 99-98 پیام نور

سایت پیام نورنا : طبق تقویم آموزشی مهلت ثبت انتخاب و ثبت نمره معرفی به استاد نیمسال دوم 99-98 پیام نور از 2 بهمن ماه 98 آغاز شده است.

1 بهمن 1398 | کد خبر : 66555

لینک مستقیم اعلام نتایج/

اعلام نتایج آزمون کارشناسی ارشد فراگیر نوبت بیستم (بهمن سال 98) پیام نور

اعلام نتایج آزمون کارشناسی ارشد فراگیر نوبت بیستم (بهمن سال 98) پیام نور

پیام نورنا : نتایج آزمون کارشناسی ارشد فراگیر بهمن ماه سال 1398 (نوبت بیستم) دانشگاه پیام‌نور اعلام شد / انتشار کارنامه همزمان با اعلام نتایج

28 دی 1398 | کد خبر : 66551

چگونگی ثبت نام + شرایط ثبت نام/

آخرین مهلت ثبت نام پذیرش بدون آزمون بهمن 98 دانشگاه پیام نور / لیست رشته ها

آخرین مهلت ثبت نام پذیرش بدون آزمون بهمن 98 دانشگاه پیام نور / لیست رشته ها

پیام نورنا : ثبت‌ نام پذیرش بدون آزمون (صرفا بر اساس سوابق تحصیلی) تکمیل ظرفیت بهمن ماه سال 98 در رشته محل‌های دانشگاه‌های پیام‌نور در تاریخ 30 دی ماه 98 به پایان خواهد رسید.

6 دی 1398 | کد خبر : 66504

آغاز مهلت ثبت درخواست مهمان و تغییر رشته نیمسال دوم 99-98 پیام نور

آغاز مهلت ثبت درخواست مهمان و تغییر رشته نیمسال دوم 99-98 پیام نور

پیام نورنا : مهلت ثبت درخواست مهمان و تغییر رشته دانشجویان دانشگاه پیام نور در نیمسال دوم 99-98 آغاز شد.

28 آذر 1398 | کد خبر : 65827

دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه / تمامی رشته ها

دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه / تمامی رشته ها

پیام نورنا: دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه تستی و تشریحی / برای تمامی رشته های دانشگاه پیام نور

26 شهریور 1398 | کد خبر : 66279

تقویم آموزشی سال تحصیلی 99-98 دانشگاه پیام نور / تاریخ انتخاب واحد و مهمان

تقویم آموزشی سال تحصیلی 99-98 دانشگاه پیام نور / تاریخ انتخاب واحد و مهمان

پیام نورنا :تقویم آموزشی سال تحصیلی 99-1398 برای کلیه مقاطع تحصیلی دانشگاه پیام نور اعلام گردید / مهمترین تاریخ های آموزشی و دانشگاهی دانشگاه پیام نور

ابزارهای سایت

ارتباط تلفنی: فقط جهت ارتباط مراکز پیام نور و سفارش تبلیغات
ارتباط با ما
شماره های اعلام شده فقط جهت ارتباط مراکز پیام نور و سفارش تبلیغات می باشد و به هیچ عنوان جوابگوی سوالات آموزشی شما نیست

تبلیغات متنی

» تبليغات متني شما در پيام نورنا
با بازديد مناســـب و بــازدهي عالي
» بهبود سطح دانشجویان پیام نور
کمک به دانشجویان پیام نور برای رفع مشکلات خود
گپ و گفتگو - خاطرات دانشجویی - دانستنی های پیام نوری و ...
» ترجمه کتاب٫ترجمه مقاله٫ترجمه تخصصی
٫ترجمه فوری کلیه زبان ها در دارالترجمه رسمی پارسیس
» اقدام پژوهی
» گزارش تخصصی
» دانلود مقاله تحقیق و پژوهش های دانشجویی
» نمونه سوالات دانشگاه پیام نور
به همراه پاسخــــــــنامه
شامل آزمون نیمسال های مختلف دانشگاه پیام نور
تفکیک شده به صورت رشتـــــــــــه ای

Goto Top