ابلاغ آیین نامه جدید کارشناسی ارشد /

تصویب حذف نمره ردی از معدل کارشناسی ارشد / ابلاغ آیین نامه جدید

پایگاه خبری دانشجویان پیام نور (پیام نورنا) : آیین‌نامه جدید آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته برای اجرا به دانشگاه ها ابلاغ شد و برای دانشجویان ورودی سال تحصیلی 95-1394 لازم الاجرا است.

به گزارش پایگاه خبری دانشجویان پیام نور (PNUNA.COM) : براساس این آیین نامه داشتن صلاحیت‌های عمومی ورود به دوره برابر ضوابط، دارا بودن مدرک رسمی پایان دوره کارشناسی اعم از پیوسته و ناپیوسته مورد تایید وزارت، قبولی در آزمون ورودی و یا کسب پذیرش از موسسه طبق مقررات مصوب وزارت از جمله شرایط عمومی ورود به دوره کارشناسی ارشد است.

 

 آیین نامه جدید آموزشی دوره کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور / قوانین و شرایط جدید – کلیک کنید

 

مدت مجاز تحصیل در دوره کارشناسی ارشد، دو سال (چهار نیمسال) است. در صورتی که دانشجوی مشمول آموزش رایگان در مدت مقرر دانش آموخته نشود، موسسه آموزش عالی اختیار دارد مدت تحصیل وی را حداکثر تا دو نیمسال افزایش دهد.

افزایش سنوات تحصیلی در نیمسال دوم با دریافت هزینه
افزایش سنوات تحصیلی در نیمسال اول به صورت رایگان و در نیمسال دوم با دریافت هزینه طبق تعرفه مصوب هیات امنای موسسه انجام می شود. چنانچه دانشجو در این مدت دانش آموخته نشود از ادامه تحصیل محروم است.

تعداد واحدهای درسی در دوره کارشناسی ارشد
تعداد واحدهای درسی در دوره کارشناسی ارشد حداقل ۲۸ و حداکثر ۳۲ واحد است که از این تعداد، در شیوه آموزشی- پژوهشی ۴ تا ۶ واحد مربوط به پایان نامه و مابقی به صورت واحدهای آموزشی است.

اخذ حدکثر  ۱۴ و حداقل ۸ واحد درسی در هر نیمسال
دانشجو در هر نیمسال تحصیلی لازم است حداقل ۸ و حداکثر ۱۴ واحد درسی انتخاب کند. دانشجو در آخرین نیمسال تحصیلی از شرط اخذ حداقل واحد آموزشی معاف است.

تعداد واحدهای دروس جبرانی به تشخیص گروه آموزشی
چگونگی و ترتیب ارائه دروس هر دوره تحصیلی، رشته و یا گرایش با رعایت پیش نیاز هر درس طبق برنامه درسی مصوب، بر عهده گروه آموزشی است. تعداد واحدهای دروس جبرانی به تشخیص گروه آموزشی حداکثر ۱۲ واحد است.

عدم محاسبه نمره جبرانی در میانگین نیمسال و کل دانشجو
کسب نمره قبولی ۱۲ در دروس جبرانی، الزامی است ولی نمره مذکور در میانگین نیمسال و کل دانشجو محاسبه نمی شود و هزینه این دروس طبق تعرفه مصوب هیات امناء موسسه از دانشجو دریافت می شود.

اخذ پرداخت هزینه درس افتاده
زمان استفاده شده برای دروس جبرانی در سقف سنوات تحصیلی دانشجو محاسبه نمی شود.
در موسسه های آموزش عالی دولتی، آموزش رایگان برای هر دانشجو، در دوره کارشناسی ارشد صرفا یک بار امکان پذیراست.
دانشجوی مشمول آموزش رایگان، در صورت حذف غیرموجه درس به تشخیص موسسه یا عدم کسب نمره قبولی در هر درس، برای انتخاب مجدد آن درس، موظف به پرداخت هزینه درس مربوط مطابق تعرفه مصوب هیات امنا موسسه است.

ممنوعیت تحصیل همزمان در دوره کارشناسی ارشد در موسسه‌های دیگر
تحصیل همزمان در دوره کارشناسی ارشد در موسسه‌ها (اعم از دولتی و غیردولتی) ممنوع است. برنامه ریزی و تصمیم گیری درباره تقویم آموزشی، چگونگی اعلام و ثبت نمره، زمان حذف و اضافه، حذف اضطراری دروس، نحوه اعتراض به نتایج امتحانات، تاریخ تجدید نظر و غیره طبق شیوه نامه اجرایی مصوب موسسه انجام می شود.

الزام حضور دانشجو در تمام جلسات کلاس درس
ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانشجو در هر درس از سوی مدرس آن درس و براساس حضور و فعالیت دانشجو در کلاس، انجام تکالیف و نتایج آزمون کتبی مستمر و پایانی برای دروس نظری در طول و پایان هر نیم سال تحصیلی انجام می شود و بر مبنای عددی از صفر تا بیست قابل محاسبه است. حضور دانشجو در تمام جلسات کلاس درس الزامی است.
اگر دانشجو در طول نیمسال تحصیلی در یک درس بیش از سه جلسه یا در جلسه امتحان پایان نیمسال آن درس غیبت کند نمره آن درس صفر و در صورت تشخیص موجه بودن غیبت از سوی موسسه، آن درس حذف می شود.
در صورتی که واحدهای انتخابی یا باقیمانده دانشجو در پایان هر نیمسال به تشخیص موسسه، بنا به دلایل موجه و خارج از اراده دانشجو به کمتر از ۸ واحد درسی برسد در این صورت این نیمسال به عنوان یک نیمسال کامل در سنوات تحصیلی وی محسوب می شود، اما میانگین نمرات این نیمسال در مشروط شدن دانشجو بی تاثیر است.
نحوه حضور دانشجو در جلسات کلاس درس در دوره‌های نیمه حضوری و غیرحضوری طبق شیوه نامه مصوب موسسه انجام می شود.

حذف یک یا تمام درس یک نیمسال تحصیلی در شرایط خاص
در شرایط خاص، حذف یک یا تمام درس یک نیمسال تحصیلی یا درخواست کتبی دانشجو و تایید موسسه قبل از شروع امتحانات و با رعایت و احتساب در سنوات تحصیلی امکانپذیر است. حداقل نمره قبولی در هر درس ۱۲ و میانگین کل قابل قبول در هر نیمسال ۱۴ است.

عدم ثبت نمره های مردودی قبلی در ریز نمرات تحصیلی دانشجو
دانشجویی که در هر نیمسال در یک یا چند درس، نمره قبولی کسب نکند، چنانچه در نیمسال های بعدی، درس یا دروس مذاکور را با نمره قبولی بگذراند، نمره یا نمره های مردودی قبلی در ریز نمرات تحصیلی دانشجو، فقط ثبت و باقی می ماند اما این نمره ها در محاسبه میانگین کل دوره بی اثر و صرفا آخرین نمره قبولی در آن درس ملاک محاسبه میانگین کل دوره خواهد بود.
گذراندن دروس با استفاده از تبصره ۱، مشروطی دانشجو در نیمسال های قبل را خنثی نمی کند.
تسهیلات تبصره ۱ شامل دانشجویانی که به دلیل تقلب و یا حکم کمیته انضباطی، نمره مردودی دریافت می کنند، نمی شود.

کدام دانشجو مشروط تلقی می شود
چنانچه میانگین نمرات دانشجو در هر نیمسال تحصیلی کمتر از ۱۴ باشد، دانشجو در آن نیمسال مشروط تلقی می شود.

محرومیت از تحصیل درصورت مشروط شدن در دو نیمسال
دانشجویی که دو نیمسال تحصیلی اعم از متوالی یا متناوب مشروط شوند از تحصیل محروم می شود.
دانشجو می تواند با احتساب سنوات تحصیل، یک نیمسال از مرخصی تحصیلی استفاده کند.
بررسی سایر مصادیق مرخصی تحصیلی مانند مرخصی زایمان، مرخصی پزشکی در صورت تایید پزشک معتمد موسسه، ماموریت همسر یا والدین، بدون احتساب در سنوات تحصیلی در اختیار موسسه است.

شرایط پس گرفتن تقاضای انصراف
دانشجوی متقاضی انصراف از تحصیل، باید درخواست انصراف خود را شخصا و به صورت کتبی به اداره تحصیلات تکمیلی تسلیم کند. دانشجو مجاز است فقط برای یک بار و تا دو ماه از تاریخ ارائه درخواست، تقاضای انصراف خود را پس بگیرد در غیر این صورت، پس از انقضای این مهلت، حکم انصراف از تحصیل وی صادر می شود.
تصمیم گیری برای بازگشت به تحصیل دانشجوی منصرف از تحصیل، برعهده موسسه است.

ممنوعیت تغییر رشته، انتقال و میهمانی در دوره کارشناسی ارشد
تغییر رشته، انتقال و میهمانی در دوره کارشناسی ارشد ممنوع است.
معادل سازی و پذیرش واحدهای درسی گذرانده شده دانشجو در موسسه قبلی طبق شیوه نامه مصوب موسسه امکان پذیر است.
به ازای هر ۸ تا ۱۴ واحد از دروس معادل سازی شده، یک نیمسال از سنوات مجاز تحصیلی دانشجو کاسته می شود.
دانشجو موظف است قبل از شروع نیمسال سوم تحصیلی، موضوع پایان نامه خود را با نظر استاد راهنما و تایید گروه آموزشی انتخاب کند.
شرایط و نحوه انتخاب استاد راهنمای خارج از موسسه یا در رشته هایی که عضو هیات علمی با مرتبه علمی استادیار وجود نداشته باشد طبق شیوه نامه موسسه انجام می شود.
انتخاب استاد مشاور، به پیشنهاد استاد راهنما و تایید گروه آموزشی، از اعضای هیات علمی همان گروه یا خارج از موسسه امکان پذیر است.
دانشجو پس از تدوین پایان نامه و تایید استاد راهنما، موظف است با رعایت ضوابط موسسه در حضور هیئت داوران از پایان نامه خود دفاع کند.

ارزشیابی نمره پایان نامه
نمره پایان نامه در میانگین کل محاسبه نمی شود و ارزشیابی آن به صورت کیفی و به شرح زیر انجام می شود:
مردود (کمتر از ۱۴)، متوسط (۱۵.۹۹-۱۴)، خوب (۱۷.۹۹-۱۶)، خیلی خوب (۱۸.۹۹-۱۸)، عالی (۲۰-۱۹).
ملاک دانش آموختگی، داشتن میانگین کل حداقل ۱۴ بر اساس واحدهای گذرانده آموزشی و دفاع از پایان نامه است.

چه زمانی دانشجو اجازه دفاع از پایان نامه را ندارد
چنانچه میانگین کل دانشجویی پس از گذراندن تمام واحدهای آموزشی دوره کمتر از ۱۴ باشد دانشجو اجازه دفاع از پایان نامه را ندارد و تنها یک نیمسال با رعایت سقف مجاز سنوات تحصیلی به وی فرصت داده می شود تا با اخذ مجدد حداکثر ۱۰ واحد از درسهایی که با نمره کمتر از ۱۴ گذرانده است، میانگین کل واحدهای گذرانده را به حداقل ۱۴ برساند، در این صورت اجازه دفاع از پایان نامه به وی داده می شود.
چنانچه دانشجویی تمام واحدهای آموزشی دوره را با میانگین کل حداقل ۱۴ گذرانده باشد ولی نتواند یا نخواهد از پایان نامه خود دفاع کند باید در مدت مجاز تحصیلی، معادل تعداد واحد پایان نامه و طبق نظر گروه آموزشی، واحد یا واحدهای درسی مرتبط را با رشته تحصیلی اخذ و با میانگین کل حداقل ۱۴ بگذراند تا در دوره مذکور به شیوه آموزشی دانش آموخته شود. نوع شیوه دانش آموختگی در دانشنامه قید می شود.

ارایه گواهی به دانشجویانی که نتوانستند دوره تحصیلی را تمام کنند
دانشجویی که به هر دلیل نتواند دوره تحصیلی را به پایان برساند، فقط گواهی گذراندن واحدهای درسی به وی اعطا می شود.

محرومیت از تحصیل دانشجویی که حین تدوین پایان نامه تخلف آموزشی کند
چنانچه دانشجو در حین تدوین پایان نامه اقدام به تخلف علمی (سرقت علمی، جعل، تقلب، کپی برداری و غیره) کند و این موضوع از سوی موسسه اثبات شود، از ادامه تحصیل محروم و صرفا گواهی مبنی بر تعداد واحدهای گذرانده دریافت می کند.

ابطال مدرک در صورت احراز و اثبات تخلف
احراز و اثبات تخلف علمی دانشجو پس از اتمام پایان نامه از سوی موسسه، منجر به ابطال مدرک تحصیلی صادر شده خواهد شد.
تاریخ دانش آموختگی، روز دفاع قابل قبول از پایان نامه از سوی موسسه، منجر به ابطال مدرک تحصیلی صادر شده خواهد شد.
موسسه می تواند بخشی از اختیارات خود در این آئین نامه را به گروه آموزشی یا یک کمیته منتخب، تفویض کند.

مسئولیت حسن اجرای این آئین نامه و هر گونه پاسخگویی قانونی مترتب بر آن، بر عهده موسسه است و نظارت بر اجرا و تفسیر مفاد آن بر عهده معاون آموزشی وزارت است.

این آئین نامه در یک مقدمه، 30 ماده و 21 تبصره در جلسه شماره ۸۶۶ مورخ 7 مهرماه 1394 به تصویب شورای عالی برنامه ریزی آموزشی رسید و برای دانشجویان ورودی سال تحصیلی 95-1394 و پس از آن لازم الاجرا است.

 نظرات کاربران

صفحات نظرات :
 1. نویسنده دیدگاه : نوشین - در تاریخ : 6 تیر 1395

  سلام پشتیبان عزیز
  کارشناس رشته میگن بخشنامه برای من اجرا نمیشه!!!
  ثبت نام کردم شهریه هم کامل پرداخت شده فقط غیبت کردم خواهش میکنم راهنمایی کنید و در این مورد توضیح بدین
  خیلی ممنون

  پاسخ پشتیبان در تاريخ 6 تیر 1395 :

  سلام
  دوست عزیز ما هم اطلاعی نداریم و این موضوع رو خود سیستم اعمال میکند

 2. نویسنده دیدگاه : سوسن - در تاریخ : 7 تیر 1395

  سلام خانم نوشین
  در بخشنامه قید شده حتما باید نمره در این ترم ثبت شده باشه ولو یه درس ریزشی
  شما فرمودین که فقط شهریه دادین و غیبت کردین در امتحان پایان ترم
  آخه چرا؟؟؟؟؟
  الان هم نگران نباشید، انشاءالله ازتون قبول میکنن، توکل به خدا

 3. نویسنده دیدگاه : جمشید - در تاریخ : 8 تیر 1395

  سلام آقای پشتیبان
  ببخشید باز سوال پیش اومد، مجبور شدم مزاحم بشم
  جسارتا تعطیلی دانشگاه های پیام نور از کی تا کی هست؟
  سوال بعد، فارغالتحصیل شدن از زمانی که آخرین امتحان ثبت میشه، هستش یا از روزی هست که مرکز مربوطه تو سیستم قید میکنه فارغالتحصیل موقت؟؟؟؟
  ممنونم از لطفتون که جواب میدی جناب

  پاسخ پشتیبان در تاريخ 8 تیر 1395 :

  سلام
  مراکز و واحدهای دانشگاه پیام نور از 16 تیرماه لغایت 9 مردادماه در تعطیلات تابستانه 95 می باشند.
  از زمانی که اخرین نمره شما در سیستم ثبت قطعی شده باشد

 4. نویسنده دیدگاه : رسول - در تاریخ : 8 تیر 1395

  سلام دو سوال داشتم 1-آخرین آیین نامه ابلاغ شده اجرایی برای ارشد در هر ترم تحصیلی همان مصوب 94 است یا آیین نامه جدید تری نیز داریم 2-طبق آخرین آیین نامه سقف واحد ها در یک ترم8 و14 است یا 6و12 واحد

  پاسخ پشتیبان در تاريخ 8 تیر 1395 :

  سلام
  1- بله همان 94 می باشد
  2- سقف انتخاب واحد ترمی در مقاطع مختلف پیام نور

 5. نویسنده دیدگاه : laleh - در تاریخ : 9 تیر 1395

  با عرض سلام .آیا این قانون حذف نمره مردودی که شامل تمام ورودیهای پیام نور شده.برای سایر دانشگاهها مثل شبانه یا دوره های مجازی دانشگاهای دیگر غیر از پیام نور هم شامل میشود.با تشکر

  پاسخ پشتیبان در تاريخ 9 تیر 1395 :

  سلام
  از قبل این ایین نامه از طرف وزارت علوم برای تمامی دانشگاه ها تصویب و ابلاغ شده است

 6. نویسنده دیدگاه : laleh - در تاریخ : 9 تیر 1395

  پشتیبان محترم منظورم شامل شدن این قانون برای ورودیهای قبل از 94 مثلا 92 هست برای سایر دانشگاهها…..چون فقط برای 94 به بعد لازم الاجرا دونستند.
  با سپاس از لطفتون

  پاسخ پشتیبان در تاريخ 9 تیر 1395 :

  طبق دستورالعمل برای کلیه ورودی ها اعمال کردند.

 7. نویسنده دیدگاه : مینا - در تاریخ : 10 تیر 1395

  سلام واقعا این خیلی خبر خوبی من با دانشگاه تماس گرفتن گفتن مردودی تمام ورودی ها حذف میشه من ورودی 91 هستم .وگفتن منتظر باش تا اعمال بشه واقعا از کسانی که پیگییر بودند ممنونم از شما هم به خاطر همراهی همیشگیتون ممنونم

 8. نویسنده دیدگاه : مینا - در تاریخ : 10 تیر 1395

  فقط ببخشید یه سوال شما اطلاع دارید کی در سیستم گلستان اعمال میشه

  پاسخ پشتیبان در تاريخ 10 تیر 1395 :

  در زمان فارغ التحصیلی

 9. نویسنده دیدگاه : مینا - در تاریخ : 12 تیر 1395

  سلام شرمنده دوباره میپرسم ایا همین ایین نامه بالا یعنی حذف کل نمرات مردودی هست .واینکه اخه دانشگاه به من گفته هر وقت اعمال شد برم. برای فارغ التحصیلی یعنی برعکس حرف شما حالا الن من باید اقدامی کنم یا منتظر؟

  پاسخ پشتیبان در تاريخ 12 تیر 1395 :

  سلام
  دوست عزیزبله همین بخشنامه بالا می باشد.
  معمولا در زمان فارغ التحصیلی اعمال می شود

 10. نویسنده دیدگاه : ساغر - در تاریخ : 13 تیر 1395

  سلام خسته نباشید . من دانشجوی ارشد آموزش محور هستم و پایان نامه ندارم . این که گفتن نمره ی پایان نامه لحاظ نمیشه . آیا شامل ما هم میشه ؟ ما نمره ی تحقیق داریم

  پاسخ پشتیبان در تاريخ 13 تیر 1395 :

  سلام
  شما که پایان نامه ندارید هیچی دیگه

 11. نویسنده دیدگاه : بهناز - در تاریخ : 14 تیر 1395

  با سلام. ورودی 93 هستم.با توجه به اینکه حذف نمره ردی شامل ما هم میشه ، حالا نمره پایان نامه در معدلمون تاثیر داره یا خیر.البته هنوز دفاع نکردم.

 12. نویسنده دیدگاه : فارغ التحصیل سرگردان - در تاریخ : 16 تیر 1395

  سلام جناب پشتیبان- عیدتون مبارک- خسته نباشید
  من ارشد ورودی 90 بودم- این ترم که گذشت هم دروس جبران معدل برداشته بودم- همش بالای 18 شد
  اما معدل کلم شد 13/80
  جسارتا اعمال قانون حذف نمرات ردی، وقتی که برم امور فارغ التحصیلان انجام میشه- یعنی کاربر ارشد فارغ التحصیلان باید دستی نمرات مردودی منو حذف کنه؟ یا نه
  خود سیستم اعمال میکنه؟
  ممنونم که پاسخ میدین

  پاسخ پشتیبان در تاريخ 17 تیر 1395 :

  سلام
  کد 3 میدهند و درس حذف می شود

 13. نویسنده دیدگاه : مینا - در تاریخ : 19 تیر 1395

  سلام یعنی ما فعلا برای فارغ التحصیلی اقدام نکنیم وبه دانشگاه نریم سیستم کد 3 رو اعمال میکنه ممنون

  پاسخ پشتیبان در تاريخ 19 تیر 1395 :

  سلام
  هر موقع رفتید برای فارغ التحصیلی و وقتی مرکز در سیستم فارغ التحصیلی شما را ثبت کند خود سیستم کد 3 میدهد و حذف میکند.

 14. نویسنده دیدگاه : مریم - در تاریخ : 21 تیر 1395

  سلام پشتیبان عزیز
  ممنونم از کمکهای همیشگیتون
  ورودی ترم دوم 92 ارشد پژوهش محور هستم واین ترم درس جبرانی داشتم قبل از پایان نامه
  اول اینکه این درس جبران معدل نمرش که خیلی بالاتر از قبلی هست هم در معدلم حساب میشه ؟چون که اگر نمرات ردی حذف بشه معدل قبلیم به 15 میرسه ودرواقع نیازی به جبران معدل ندارم
  ثانیا اینکه میفرمایید دزمان فارغ التحصیلی اعمال میشه من که الان باید معدلم معلوم باشه تا بتونم پایان نامه بگیرم تکلیفم چی هست ؟
  واقعا ممنون میشم پاسخ بدین

  پاسخ پشتیبان در تاريخ 21 تیر 1395 :

  سلام
  نمرات دروس جبرانی نه در معدل ترم و نه در معدل کل محاسبه نمی شود.
  نمرات ردی هم که کلا از معدل کل حذف می شود.
  به مرکزتان مراجعه کنید شاید بتوانند کد 3 بدهند و دروس ردی رو از معدل کل شما حذف کنند.

 15. نویسنده دیدگاه : پرستو - در تاریخ : 21 تیر 1395

  سلام پشتیبان عزیز خسته نباشید،
  میخاستم ببینم این بخشنامه شامل حال ورودی 92ارشد دانشگاه ازاد هم میشه
  یعنی نمرات ردی ورودی 92 آزاد هم لغو میشه یا نه؟؟؟؟

  پاسخ پشتیبان در تاريخ 21 تیر 1395 :

  سلام
  این مربوط به دانشگاه پیام نور هست. برای دانشگاه آزاد باید از خود دانشگاه مربوطه سوال کنید

 16. نویسنده دیدگاه : فرا - در تاریخ : 11 مرداد 1395

  سلام علیکم ضمن سپاس از زحمات حضرتعالی می خواستم عرض کنم که بنده از دانشگاه پیام نور پرسیدم در باره آیین نامه جدید حذف نمرات ردی ارشد گفتند هنوز به پیام نور ابلاغ نشده آیا حضرتعالی در این زمینه اطلاعاتی دارید؟ سپاسگزارم

  پاسخ دپارتمان پشتیبانی در تاريخ 11 مرداد 1395 :

  سلام
  دوست عزیز مرکزی که ازش سوال کردید خواب بودن احتمالا!!!
  حذف نمرات ردی از معدل کل دانشجویان ارشد پیام نور تصویب شد / بخشنامه

 17. نویسنده دیدگاه : فرا - در تاریخ : 11 مرداد 1395

  خیلی سپاسگزارم از اینکه با صبر و حوصله پاسخگو هستید مسئولین این مرکز می گویند می دانیم آیین نامه هست ولی هنوز به ما ابلاغ نشده .

  پاسخ دپارتمان پشتیبانی در تاريخ 11 مرداد 1395 :

  خیر ابلاغ شده است دوست عزیز

 18. نویسنده دیدگاه : مینا - در تاریخ : 16 مرداد 1395

  سلام در سیستم گلستان بعضی نمرهای مردودی منو بی تاثیر کردن اما بعضی نه چه جور این جور شده؟

  پاسخ دپارتمان پشتیبانی در تاريخ 16 مرداد 1395 :

  سلام
  چیز مهمی نیست در زمان فارغ التحصیلی همه اینها اصلاح می شود

 19. نویسنده دیدگاه : ساغر - در تاریخ : 31 مرداد 1395

  سلام خسته نباشید .پشتیبان عزیز لطف میکنید به مسئولین راجب حذف نمرات فبلی کسر معدل اطلاع دهید شاید این قانون هم تصویب شد به عنوان مثال من درسکسر معدلم را که قبلا 12 گرفته بودم الان 18گرفته ام لی هر دو نمره در معدلم تاثیر گذاشته و با توجه به هزینه و تلاشم معدلم آنچنان تغییری نکرده چون نمره 12 هم لحاظ شده لطفا پیگیری کنید عمری دعاگوی شما هستند از طرف بچه های پیام ور قرچک ورامین

  پاسخ دپارتمان پشتیبانی در تاريخ 31 مرداد 1395 :

  سلام
  اگر هنوز فارغ التحصیل نشده اید فقط نمرات قبولی در معدل کل شما محاسبه می شود

 20. نویسنده دیدگاه : مرریم - در تاریخ : 31 مرداد 1395

  سلام برای حذف نمرات افتاده این مراحل رو من رفتم 1-مسول تحصیلات تکمیلی ریز نمرات رو گرفتم 2-امتحانات کد3 زد و نمرات حذف شدن 3- برگه ریز نمرات را مجددا به تحصیلات تکمیلی دادم …………..به نظر من شما هم شخصا برید انجام بدید

 21. نویسنده دیدگاه : مجتبی - در تاریخ : 2 شهریور 1395

  سلام خسته نباشید ،ورودی ۹۲ارشد آموزش محور هستم خرداد ۹۴ همه ی واحدهامو ۳۲واحد رو پاس کردم بجز جز سی رو ،دو ترم وقفه تحصیلی داشتم ،برای استفاده از بخشنامه حذف دروس ردی بایستی انتخاب کنم حفظ جز سی رو یا نیازی به انتخاب واحد نیست

  پاسخ دپارتمان پشتیبانی در تاريخ 2 شهریور 1395 :

  سلام
  این درس کاملا اختیاری می باشد و هیچ الزامی به گذراندن ان نیست!!

 22. نویسنده دیدگاه : اکبر - در تاریخ : 2 شهریور 1395

  سلام پشتیبان عزیز
  من دانشجوی ارشد اموزش محور ترم اخر هستم دو واحد سمینار به همراه یکی ازدروس سرفصل و یکی ازدروس جبرانی کارشناسی باقیمانده
  ولی اموزش گفته دروس جبرانی چون پیش نیاز سمینار هست نمیتونم باهم بردارم
  لطفا راهنمایی کنید

  پاسخ دپارتمان پشتیبانی در تاريخ 2 شهریور 1395 :

  سلام
  کلا دروس جبرانی رو باید همان اول اخذ میکردید و بله نمی توانید.

 23. نویسنده دیدگاه : مجتبی - در تاریخ : 2 شهریور 1395

  سلام،با وجود وقفه تحصیلی واینکه می فرماید درس جز سی اختیاری است بنده می توانم از بخشنامه جدید استفاده کنم (حذف دروس ردی) وفارغ التحصیل شوم

  پاسخ دپارتمان پشتیبانی در تاريخ 2 شهریور 1395 :

  سلام
  مشخص نیست بستگی به سیستم دارد که برایتان حذف کند یا خیر

 24. نویسنده دیدگاه : اکبر - در تاریخ : 2 شهریور 1395

  ببخشید بازم مزاحم میشم

  برای برداشتن دروس جبرانی و سمینار هیچ راهی نیست ؟؟
  سوال دیگه سمینار میشه معرفی به استاد برداشت؟؟؟

  پاسخ دپارتمان پشتیبانی در تاريخ 2 شهریور 1395 :

  خیر راهی نیست.
  خیر نمی شود

 25. نویسنده دیدگاه : رزا - در تاریخ : 11 دی 1395

  سلام و خسته نباشید این چه رسمی که دانشجوی پیام نور سر جلسه امتحان ببیند منبع درسی یک چیز دیگر است در سایت زده اید منبع درس جز سی کتاب روش فن و قرائت جز سی نویسندگان دکتر پارسا و اقای والی ا… مهدوی فر سر جلسه مورخ 95/10/06 سوالات از قران کریم یعنی به سایت پیام نور هم نمیشود اعتماد کرد

  دانشجویان پیام نور واقعا باید چه کنند ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

  پاسخ دپارتمان پشتیبانی در تاريخ 11 دی 1395 :

  سلام
  دوست عزیز قبل از امتحانات هم در همین سایت به صورت رسمی اعلام شد که منبع مجددا تغییر کرده و خود کتاب قران کریم هست

 • نظراتی که به پیشرفت و تعمیق بحث کمک می کنند در مدت کوتاهی پس از دریافت به نظر دیگر بینندگان می رسد .
 • نظرات حاوی الفاظ رکیک، توهین، شماره تلفن و موبایل، آدرس ایمیل، عقاید سیاسی، نام بردن از مسئولین و امثالهم تایید نمی شود.
 • از نوشتن دیدگاهایتان با حروف فینگلیش جدا" خودداری کنید .
 • پاسخ های پشتیبان های سایت به رنگ سبز نمایش داده می شود . مسئولیت نظرات دیگران بر عهده ما نمی باشد.
 • قبل از ارسال هر گونه سوال ، در جستجوگر پيشرفته سايت ، سوال خود را جستجو كنيد . سوالات تكراري پاسخ داده نمي شوند و حذف مي شوند


 • قوانين و آيين نامه هاي دانشگاه پيام نور
 • راهنما و آموزش هاي تصويري براي دانشجويان

خبر های ویژه دانشگاه پیام نور

30 دی 1395 | کد خبر : 49410

آغاز انتخاب واحد نیمسال دوم 96-95 پیام نور / تعداد واحد قابل اخذ

آغاز انتخاب واحد نیمسال دوم 96-95 پیام نور / تعداد واحد قابل اخذ

پیام نورنا : از هم اکنون می توانید برای ثبت نام و انتخاب واحد نیمسال دوم 96-95 پیام نور اقدام کنید / نکاتی بسیار مهم جهت سهولت در انتخاب واحد دانشجویان / اطلاعیه در مورد تعداد واحد قابل اخذ

30 دی 1395 | کد خبر : 49408

دانلود لیست ارائه دروس و منابع درسی نیمسال دوم 96-95 پیام نور

دانلود لیست ارائه دروس و منابع درسی نیمسال دوم 96-95 پیام نور

پیام نورنا : لیست ارائه دروس و منابع درسی نیمسال دوم 96-95 پیام نور برای دانلود قرار داده شده است/ این لیست به صورت خودکار آپدیت می شود.

29 دی 1395 | کد خبر : 49343

مهلت ثبت نمرات میان ترم نیمسال اول 96-95 پیام نور تمدید شد

مهلت ثبت نمرات میان ترم نیمسال اول 96-95 پیام نور تمدید شد

پیام نورنا : مهلت ثبت نمرات میان ترم نیمسال اول 96-95 دانشگاه پیام نور برای مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد تمدید شد.

29 دی 1395 | کد خبر : 49330

لیست دوم دروس ریزشی نیمسال اول 96-95 پیام نور + تاریخ آزمون مجدد

لیست دوم دروس ریزشی نیمسال اول 96-95 پیام نور + تاریخ آزمون مجدد

پیام نورنا: با عنایت به ریزشی بودن و خارج از منبع بودن امتحانات برخی از دروس در نیمسال اول 96-95 دانشگاه پیام نور , آزمون مجدد برای این دروس برگزار خواهد شد / لیست جدید دروس آزمون مجدد

29 دی 1395 | کد خبر : 48791

زمان ثبت نام و انتخاب واحد نیمسال دوم 96-95 پیام نور / زمان های ضروری

زمان ثبت نام و انتخاب واحد نیمسال دوم 96-95 پیام نور / زمان های ضروری

سایت پیام نورنا : ثبت نام و انتخاب واحد نیمسال دوم 96-95 دانشگاه پیام نور از 30 دی ماه آغاز خواهد شد / زمان های ضروری نیمسال دوم 96-95

28 دی 1395 | کد خبر : 49310

مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد/

تمدید مهلت ثبت درخواست مهمان در نیمسال دوم 96-95 پیام نور

تمدید مهلت ثبت درخواست مهمان در نیمسال دوم 96-95 پیام نور

پیام نورنا : مهلت ثبت درخواست مهمان موقت و دائم در نیمسال دوم 96-95 دانشگاه پیام نور تمدید شد.

27 دی 1395 | کد خبر : 49199

بخشنامه/

لیست اول دروس ریزشی نیمسال اول 96-95 پیام نور + تاریخ آزمون مجدد

لیست اول دروس ریزشی نیمسال اول 96-95 پیام نور + تاریخ آزمون مجدد

پیام نورنا: با عنایت به ریزشی بودن و خارج از منبع بودن امتحانات برخی از دروس در نیمسال اول 96-95 دانشگاه پیام نور , آزمون مجدد برای این دروس برگزار خواهد شد / لیست دروس آزمون مجدد

8 دی 1395 | کد خبر : 48345

طرح اختصاصی پیام نورنا /

پیگیری ویژه اعتراض به امتحانات پایان ترم نیمسال اول 96-95 توسط پیام نورنا

پیگیری ویژه اعتراض به امتحانات پایان ترم نیمسال اول 96-95 توسط پیام نورنا

پیام نورنا : اعتراضات شما به امتحانات پایان ترم نیمسال اول 96-95 دانشگاه پیام نور از طریق سایت پیام نورنا به صورت ویژه پیگیری خواهد شد / اعتراضات خود را ثبت کنید

ابزارهای سایت

ارتباط تلفنی: فقط جهت ارتباط مراکز پیام نور و سفارش تبلیغات
ارتباط با ما
شماره های اعلام شده فقط جهت ارتباط مراکز پیام نور و سفارش تبلیغات می باشد و به هیچ عنوان جوابگوی سوالات آموزشی شما نیست

تبلیغات متنی

» تبليغات متني شما در پيام نورنا
با بازديد مناســـب و بــازدهي عالي
» بهبود سطح دانشجویان پیام نور
کمک به دانشجویان پیام نور برای رفع مشکلات خود
گپ و گفتگو - خاطرات دانشجویی - دانستنی های پیام نوری و ...
»بهبود رتبه سایت شما در نتایج جستجوی گوگل
» مشاوره و انجام پایان نامه کارشناسی،ارشد و دکتری
موسسه پایان نامه،سفارش پایان نامه،سایت پایان نامه
درخواست پایان نامه،پایان نامه دکتری،مشاور پایان نامه
» پایان نامه،مشاور پایان نامه،انجام پایان نامه کارشناسی ارشد
انجام پایان نامه ارشد کامپیوتر،برق،معماری،عمران
مکانیک،شیمی،حقوق،مدیریت،روانشناسی،حسابداری،صنایع،دامپزشکی...
» مشاور پایان نامه،انجام پایان نامه ارشد،انجام پایان نامه دکتری
مشاوره پایان نامه،انجام پایان نامه کارشناسی ارشد،پایان نامه
موسسه مشاوران تهران
» موسسه پایان نامه ، سفارش پایان نامه ، پایان نامه ارشد
پایان نامه دکتری ، تهیه پایان نامه ، موسسات پایان نامه
انجام پایان نامه ، انجام پایان نامه ارشد ، انجام پایان نامه دکتری
» موسسه پایان نامه،سفارش پایان نامه،انجام پایان نامه ارشد
انجام پایان نامه،پایان نامه،پایان نامه ارشد،تهیه پایان نامه
مشاوره پایان نامه،موسسات پایان نامه،مشاور پایان نامه
» پایان نامه،انجام پایان نامه،انجام پایان نامه ارشد
سفارش پایان نامه،تهیه پایان نامه،سایت پایان نامه
مشاوره پایان نامه،مشاور پایان نامه،پایان نامه ارشد
» مشاوره و انجام پایان نامه | مشاوره و انجام رساله
مشاوره و انجام پایان نامه ارشد | تبدیل پایان نامه به کتاب
» انجام مقاله ISI و ISC | پذیرش مقاله ISI و ISC
چاپ مقاله ISI و ISC | ویرایش مقاله ISI و ISC
» خرید شارژ مستقیم رایتل ایرانسل همراه اول و اتوشارژ
» دانلود نمونه سوالات استخدامی و ارائه آخرین اخبار استخدامی کشور
» خرید اینترنتی کتاب
» ارایه دهنده خدمات ترجمه تخصصی به 32 زبان
» نمونه سوالات دانشگاه پیام نور
به همراه پاسخــــــــنامه
شامل آزمون نیمسال های مختلف دانشگاه پیام نور
تفکیک شده به صورت رشتـــــــــــه ای

Goto Top